Zeynep Onur

Zeynep Onur

Zey­nep Onur, 1956 se­ne­sin­de An­ka­ra’da doğdu. ADMMA Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nden mezun ol­duk­tan sonra AİTİA İşlet­me Yö­ne­ti­mi’n­de yük­sek li­san­sı­nı ve Gazi Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. 1978-2002 yıl­la­rı ara­sın­da Gazi Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde, 2002-2011 yıl­la­rı ara­sın­da Kıb­rıs Girne Ame­ri­kan Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık ve Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si, 2011-2016 yıl­la­rı ara­sın­da Çan­ka­ya Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fa­kül­te­si, 2011-2016 yıl­la­rı ara­sın­da ise AHEP Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fa­kül­te­si de­ka­nı ola­rak görev yaptı.

Ulus­la­ra­ra­sı Gös­ter­ge­bi­lim Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği’nin (IASS) Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si ola­rak yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­dir.  UIA ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ya­rış­ma “Con­vi­vi­al Spa­ces” ya­rış­ma­sın­da “An­ka­ra Bu­luş­ma­sı” adlı ese­riy­le “Asya Böl­ge­si Ödü­lü­nü, Hü­ma­nist En­ter­nas­yo­nal’in 3. yıl­dö­nü­mün­de John Len­non onu­ru­na İsviç­re’de dü­zen­le­nen “Ha­yal­le­ri­miz” Ulus­la­ra­ra­sı Ya­rış­ma­sı’nda “Mi­ma­rın Rü­ya­sı” adlı ese­riy­le “Jüri Özel Ödü­lü­ne”ne layık gö­rül­dü.

Gös­ter­ge­bi­lim ko­nu­sun­da Ulus­la­ra­ra­sı Kon­fe­rans­lar dü­zen­le­miş, li­san­süs­tü tez ça­lış­ma­la­rı yö­net­miş­tir. Mi­mar­lık eği­ti­mi, çocuk ve mi­mar­lık, ve gös­ter­ge­bi­lim ala­nın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ya­yın­lan­mış bir­çok ma­ka­le ve bil­di­ri­ye sa­hip­tir. Halen Kıb­rıs YDÜ Mi­mar­lık Fa­kül­te­si de­ka­nı­dır. “Mo­dern Son­ra­sı Mi­mar­lık Üze­ri­ne Not­lar” isim­li ki­ta­bın, Sinan ödül­lü mimar “Ziya Ta­na­lı’nın mi­ma­ri mo­nog­ra­fi­si­”nin, “Is It Real?” ki­ta­bı­nın edi­tö­rü­dür.

 

Zeynep Onur için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.