Üyelik

Sitemize üyelik başvurusunda bulunmadan önce lütfen “bilgilendirme”yi dikkatlice okuyunuz.

-Si­te­mi­ze üye­lik baş­vu­ru­sun­da bu­lun­ma­nız, si­te­mi­zin “üye­ler” bö­lü­mü­ne ka­tıl­ma­yı talep et­ti­ği­niz ve adı­nı­zın si­te­miz­de ya­yım­lan­ma­sı­nı kabul et­ti­ği­niz an­la­mı­na gel­mek­te­dir.

-Üye­lik baş­vu­ru­nuz, il­gi­li ku­rul­la­rı­mı­zın gös­ter­ge­bi­li­mi ölçüt ala­rak ya­pa­cak­la­rı “li­ya­kat” in­ce­le­me­si so­nu­cun­da kabul ya da red­de­di­le­cek­tir. Baş­vu­ru­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si için her­han­gi bir zaman di­li­mi yok­tur.

-Si­te­mi­ze üye­lik baş­vu­ru­su­nu lüt­fen aşa­ğı­da­ki formu dol­du­ra­rak ger­çek­leş­ti­ri­niz ve gös­ter­ge­bi­lim ala­nın­da size re­fe­rans ola­cak en az bir isim ya­zı­nız.

 

Sitemizde yazılarıyla yer almak isteyen göstergebilimcilerin dikkatine:

-Si­te­mi­ze üye ol­ma­dan ya­zı­la­rı­nız­la katkı sun­mak is­ti­yor­sa­nız lüt­fen aşa­ğı­da­ki e-pos­ta ad­re­si­mi­ze öz geç­mi­şi­ni­zi ve ça­lış­ma­la­rı­nı­zı ek­le­ye­rek word for­ma­tın­da gön­de­ri­niz. Gön­der­di­ği­niz ça­lış­ma­la­rın daha önce “hiç­bir yerde ya­yım­lan­ma­mış” ol­ma­sı şartı ara­nır. Ça­lış­ma­la­rı­nı­zı bize gön­der­me­niz, daha önce ya­yım­lat­ma­dı­ğı­nız ta­ah­hü­tün­de bu­lun­du­ğu­nuz an­la­mı­na gelir. Ya­zı­nız­la il­gi­li do­ğa­bi­lecek so­run­lar­dan si­te­miz değil, yazı sa­hip­le­ri so­rum­lu­dur.

turk­gos­ter­ge­bi­li­mi@​gmail.​com

Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.