Türk Göstergebilimcileri

Jean Baudrillard’ın Göstergebilime Bakışı <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
  Fran­sız top­lum­bi­lim­ci ve çağ­cıl top­lum ku­ram­cı­sı Jean Ba­ud­ril­lard (1929-2007), her alan­da fark­lı gö­rüş­ler or­ta­ya koy­ma­ya ça­lış­mış­tır. Temel ola­rak çağ­cıl­lık son­ra­sı (fr. post­mo­der­nis­me) gös­ter­ge­le­ri yo­rum­la­ma işine gi­riş­miş­tir. Dok­to­ra te­zi­nin ko­nu­su olan tü­ke­tim top­lu­mu kav­ra­mıy­la yola çıkar. Ama her geçen gün yeni ko­nu­la­rı da in­ce­le­me­ye yö­ne­lir...
Ana Sayfa,Doğan Günay,Göstergebilim Yazıları
Jean Baudrillard’ın Göstergebilime Bakışı

Prof. Dr. Doğan Günay için
yorumlar kapalı
28Aralık 2020
1970 yı­lın­da Sivas’ta doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Sivas’ta ta­mam­la­dı. Sivas Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­sin­de baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ni Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı. Yük­sek li­san­sı­nı Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­sin­de, dok­to­ra­sı­nı ise Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sin­de yaptı. 2000 yı­lın­dan bu yana Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si..
Songül Aslan Karakul
Songül Aslan Karakul için yorumlar kapalı
27Aralık 2020
  11 Mart 1971 ta­ri­hin­de Van’da dün­ya­ya gelen Ka­le­li­oğ­lu, ilk ve or­ta­öğ­re­ti­min ar­dın­dan li­sans eği­ti­mi­ni Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si İngi­liz­ce Öğ­ret­men­li­ği, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili Eği­ti­mi, dok­to­ra eği­ti­mi­ni ise İstan­bul Aydın Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili ve..
Murat Kalelioğlu
Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
25Aralık 2020
1984 yı­lın­da De­niz­li’de dün­ya­ya gelen Funda Uzdu Yıl­dız ilk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu şe­hir­de ta­mam­la­dık­tan sonra li­sans eği­ti­mi­ni Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği bö­lü­mün­de ta­mam­la­mış­tır. Ar­dın­dan aynı üni­ver­si­te­de Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de Ya­ban­cı Dil Ola­rak Türk­çe Öğ­re­ti­mi bö­lü­mün­de Be­tim­le­yi­ci Me­tin­le­rin Dil­sel Özel­lik­le­ri ve Söz­cük Öğ­re­ti­mi..
Funda Yıldız Uzdu
Funda Uzdu Yıldız için yorumlar kapalı
23Aralık 2020
1990 Ankara doğumludur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Cidde Uluslararası Türk Okulunda okudu. Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi lisans mezunudur. Yüksek lisans tezini Genel Ağ (İnternet) Dili Kullanımında Yeni Ögeler üzerine yapmıştır. Doktorasını Yeni Türk Dili alanında yapmaktadır. 2012 yılından beri Ardahan Üniversitesinde ÖYP..
Züleyha Hande Akata
Züleyha Hande Akata için yorumlar kapalı
22Aralık 2020
Prof. Dr. V. Doğan Günay, 1957 yı­lın­da Mer­sin’in Gül­nar ilçesinde doğdu. İlk ve or­ta­oku­lun ar­dın­dan 1976 yı­lın­da Edir­ne Erkek Öğ­ret­men Li­se­sini bi­tir­di. 1982 yı­lın­da An­ka­ra Gazi Yük­sek Öğ­ret­men Okulu Fran­sız­ca Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si’nde, dok­to­ra­sı­nı Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sinde yaptı. 1994 yı­lın­da yar­dım­cı do­çent, 1999..
Doğan Günay,Genel
Doğan Günay için yorumlar kapalı
18Aralık 2020
  Dr. Kaan Tanyeri 27 Mayıs 1991’de İzmir’in Tire il­çe­sin­de doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Ma­ni­sa’da (Ah­met­li-Tur­gut­lu) ta­mam­la­dı. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Buca Eği­tim Fa­kül­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği’ni bi­tir­dik­ten sonra Türk­çe öğ­ret­me­ni ola­rak İzmir’e atan­dı (2013). Aynı yıl Ka­sa­ba­dan Esin­ti ede­bi­yat ve sanat der­gi­si­ni çı­kar­ma­ya baş­la­dı. Rıfat Ilgaz’ın..
Genel
Kaan Tanyeri için yorumlar kapalı
17Aralık 2020
Türk gös­ter­ge­bi­lim­ci­le­ri ola­rak alanı ve ala­nın gün­cel ge­liş­me­le­ri­ni takip ede­rek gös­ter­ge­bi­li­mi en yalın biçimde iz­le­yi­ci­le­ri­mi­ze ak­tar­ma­yı amaç­lı­yo­ruz...
Misyon
Misyon için yorumlar kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.