Göstergebilim

27Aralık 2020
  11 Mart 1971 ta­ri­hin­de Van’da dün­ya­ya gelen Ka­le­li­oğ­lu, ilk ve or­ta­öğ­re­ti­min ar­dın­dan li­sans eği­ti­mi­ni Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si İngi­liz­ce Öğ­ret­men­li­ği, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili Eği­ti­mi, dok­to­ra eği­ti­mi­ni ise İstan­bul Aydın Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili ve..
Murat Kalelioğlu
Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
25Aralık 2020
1984 yı­lın­da De­niz­li’de dün­ya­ya gelen Funda Uzdu Yıl­dız ilk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu şe­hir­de ta­mam­la­dık­tan sonra li­sans eği­ti­mi­ni Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği bö­lü­mün­de ta­mam­la­mış­tır. Ar­dın­dan aynı üni­ver­si­te­de Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de Ya­ban­cı Dil Ola­rak Türk­çe Öğ­re­ti­mi bö­lü­mün­de Be­tim­le­yi­ci Me­tin­le­rin Dil­sel Özel­lik­le­ri ve Söz­cük Öğ­re­ti­mi..
Funda Yıldız Uzdu
Funda Uzdu Yıldız için yorumlar kapalı
23Aralık 2020
1990 Ankara doğumludur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Cidde Uluslararası Türk Okulunda okudu. Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi lisans mezunudur. Yüksek lisans tezini Genel Ağ (İnternet) Dili Kullanımında Yeni Ögeler üzerine yapmıştır. Doktorasını Yeni Türk Dili alanında yapmaktadır. 2012 yılından beri Ardahan Üniversitesinde ÖYP..
Züleyha Hande Akata
Züleyha Hande Akata için yorumlar kapalı
22Aralık 2020
Prof. Dr. V. Doğan Günay, 1957 yı­lın­da Mer­sin’in Gül­nar ilçesinde doğdu. İlk ve or­ta­oku­lun ar­dın­dan 1976 yı­lın­da Edir­ne Erkek Öğ­ret­men Li­se­sini bi­tir­di. 1982 yı­lın­da An­ka­ra Gazi Yük­sek Öğ­ret­men Okulu Fran­sız­ca Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si’nde, dok­to­ra­sı­nı Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sinde yaptı. 1994 yı­lın­da yar­dım­cı do­çent, 1999..
Doğan Günay,Genel
Doğan Günay için yorumlar kapalı
Dil Sözlüğü’nün Paltosundan / Kaan Tanyeri
18Aralık 2020
  Bugün aka­de­mi­nin on­lar­ca fark­lı so­ru­nun­dan söz edi­le­bi­lir ancak bir gös­ter­ge­bi­lim­ci­nin bakış açı­sın­dan “terim” proble­mi, hep­sin­den önce ge­li­yor. Ya­zı­mız gös­ter­ge­bi­lim ve terim bağ­la­mın­da ya­pı­la­şa­ca­ğı için ko­nu­yu doğ­ru­dan gös­ter­ge­bi­lim pen­ce­re­sin­den oku­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Sa­us­su­re’ün o ünlü “Bir gün…” çı­kı­şıy­la gös­ter­ge­bi­li­min ku­ru­la­ca­ğı­nı ön­gör­me­si/tel­kin et­me­si ve ül­ke­miz­le de faz­la­sıy­la..
Ana Sayfa,Kaan Tanyeri,Kitaplar
Dil Sözlüğü’nün Paltosundan / Kaan Tanyeri için yorumlar kapalı
18Aralık 2020
  27 Mayıs 1991’de İzmir’in Tire il­çe­sin­de doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Ma­ni­sa’da (Ah­met­li-Tur­gut­lu) ta­mam­la­dı. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Buca Eği­tim Fa­kül­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği’ni bi­tir­dik­ten sonra Türk­çe öğ­ret­me­ni ola­rak İzmir’e atan­dı (2013). Aynı yıl Ka­sa­ba­dan Esin­ti ede­bi­yat ve sanat der­gi­si­ni çı­kar­ma­ya baş­la­dı. Rıfat Ilgaz’ın Şi­ir­le­ri Üze­ri­ne Bir..
Genel
Kaan Tanyeri için yorumlar kapalı
17Aralık 2020
Türk gös­ter­ge­bi­lim­ci­le­ri ola­rak alanı ve ala­nın gün­cel ge­liş­me­le­ri­ni takip ede­rek gös­ter­ge­bi­li­mi en yalın biçimde iz­le­yi­ci­le­ri­mi­ze ak­tar­ma­yı amaç­lı­yo­ruz...
Misyon
Misyon için yorumlar kapalı
Sayfa12
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.