Songül Aslan Karakul

1970 yı­lın­da Sivas’ta doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Sivas’ta ta­mam­la­dı. Sivas Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­sin­de baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ni Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı. Yük­sek li­san­sı­nı Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­sin­de, dok­to­ra­sı­nı ise Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sin­de yaptı.

2000 yı­lın­dan bu yana Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’nde öğ­re­tim ele­ma­nı ola­rak ça­lış­mak­ta­dır.

Son­gül Aslan Ka­ra­kul’un ça­lış­ma­la­rı, an­la­tı­bi­lim ve gös­ter­ge­bi­lim et­ra­fın­da yo­ğun­laş­tı. Bu alan­lar­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı kong­re­le­re ka­tıl­dı. Al­gir­das Ju­li­en Gre­imas’ın ta­kip­çi­le­ri olan AFS (As­so­ci­ati­on fran­ça­ise de la Sémi­oti­que) Der­ne­ğinin üyesi ola­rak iki yılda bir dü­zen­le­nen ulus­la­ra­ra­sı gös­ter­ge­bi­lim ko­lok­yu­muna ka­tıl­mak­ta­dır. Gös­ter­ge­bi­lim­le il­gi­li ma­ka­le­leri ya­yım­la­nan Aslan Ka­ra­kul’un Prof. Dr. Doğan Günay ile bir­lik­te Zey­nel Kıran’a Ar­ma­ğan‘ın ortak edi­tör­lü­ğü­nü ve Dil Söz­lü­ğü’nün ortak ya­zar­lı­ğı­nı yap­mış­tır.

Son­gül Aslan Ka­ra­kul’un “en özgün eser­le­rim” diye ni­te­len­dir­di­ği Deniz ve Bora Aslan ad­la­rın­da iki oğlu var­dır.

Songül Aslan Karakul için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.