Prof. Dr. Nüket Güz

Bey­koz Üni­ver­si­te­si Sanat ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si Dekan Ve­kil­li­ği­ne Prof. Dr. Nüket Güz atan­dı. Prof. Dr. Güz, 2008 yı­lın­dan bu yana Bey­koz Lo­jis­tik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Pa­zar­la­ma ve Rek­lam­cı­lık Bölüm Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­du.

Prof. Dr. Nüket Güz İstan­bul Notre Dame de Sion Fran­sız Kız Li­se­si’ni bi­tir­di. Li­san­sı­nı İstan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız ve Roman Dil­le­ri ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mün­de 1973 yı­lın­da ta­mam­la­dı, 1981 yı­lın­da dok­to­ra de­re­ce­si­ni aldı. 1985 yı­lın­da Yar­dım­cı Do­çent­li­ğe, 1987 yı­lın­da Do­çent­li­ğe atan­dı. İstan­bul Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­sinde Dekan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. 1991 yı­lın­da İstan­bul Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Halk­la İliş­ki­ler ve Ta­nı­tım Bö­lü­mü kad­ro­su­na ata­nan Prof. Dr. Güz, 1994- 2000 yıl­la­rı ara­sın­da İstan­bul Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si De­ka­nı, 2000-2008 yıl­la­rı ara­sın­da İstan­bul Kül­tür Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Ku­ru­cu De­ka­nı ola­rak görev yaptı.

Prof. Dr. Nüket Güz için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.