Prof. Dr. Kubilay Aktulum

Prof. Dr. Ku­bi­lay Ak­tu­lum, 1962 yı­lın­da Adana’da doğdu. 1984 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si, Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si, Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı (Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı) bö­lü­mü­nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı aynı bö­lüm­de Ya­zın­sal Tür­ler, Ya­zın­sal An­la­tı Sü­reç­le­ri (Zaman, Uzam, Kişi, Be­tim­le­me), Stend­hal’de İmge Ev­re­ni ko­nu­sun­da 1988 yı­lın­da ta­mam­la­dı. Dok­to­ra eği­ti­mi ise Fran­sa’da, Uni­ver­sité d’Aix-Mar­se­il­le I’de Mo­dern Fran­sız Ede­bi­ya­tı, Yol­cu­luk An­la­tı­la­rı­nın Me­tin­sel İşle­yi­şi (Analy­se d’un Récit de Vo­ya­ge en Tu­r­qu­ie: Auto­ur de Cons­tan­ti­nop­le de Théop­hi­le Ga­uti­er) baş­lık­lı tez ile 1993 yı­lın­da ta­mam­la­mış­tır.

1994 yı­lın­da yar­dım­cı do­çent, 1999 yı­lın­da do­çent ve 2012 yı­lın­da pro­fe­sör oldu. Ya­ban­cı dil ola­rak Fran­sız­ca ve İngi­liz­ce bil­mek­te­dir. Eleş­ti­ri Yön­tem­le­ri, Dil­bi­li­me Giriş, me­tin­le­ra­ra­sı­lık/gös­ter­ge­le­ra­ra­sı­lık ve metin çö­züm­le­me ders­le­ri­ni ver­mek­te­dir.

An­la­tı­bi­lim, ya­zın­bi­lim, özel­lik­le de ya­zın­sal ya­pıt­lar­da­ki “me­tin­le­ra­ra­sı­lık” araş­tır­ma­la­rı ile il­gi­li yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki ya­yım­lan­mış çok sa­yı­da ça­lış­ma­sı bu­lun­mak­ta­dır. Me­tin­le­ra­ra­sı İliş­ki­ler (1999/2014), Kopuk Yazı/Kopuk Yapıt (2002), Par­ça­lı­lık/Me­tin­le­ra­ra­sı­lık (2004), Me­tin­le­ra­ra­sı­lık-Gös­ter­ge­le­ra­ra­sı­lık (2011), Folk­lor ve Me­tin­le­ra­ra­sı­lık (2013), Re­sim­sel Alın­tı, Re­sim­le­ra­ra­sı Et­ki­le­şim­ler ve Ak­ta­rım­lar (2016), Müzik ve Me­tin­le­ra­ra­sı­lık (2017), Si­ne­ma ve Me­tin­le­ra­ra­sı­lık (2018), Moda ve Me­tin­le­ra­ra­sı­lık, Ale­xan­der Mc­qu­e­en ve Üst­giy­si­sel­lik (2020) ad­la­rın­da ki­tap­la­rı var­dır.

2016 yı­lın­da Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Bi­lim­sel Ba­şa­rı Ödülü, 2019 yı­lın­da ise Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Bilim Ödülü’nü al­mış­tır.

Prof. Dr. Kubilay Aktulum için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.