Prof. Dr. Kamil İşeri

1966 yı­lın­da Niğde’nin Bor il­çe­sin­de doğdu. İlk ve ortaöğ­re­ni­mi­mi Bor’da ta­mam­la­dı. 1991 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı Bö­lü­mü Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Ana­bi­lim Dalı’ndan mezun oldu. 1993 yı­lın­da Niğde Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1996 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Fran­sız Dili Eği­ti­mi Ana­bi­lim Da­lı’n­da bilim uz­man­lı­ğı­nı, 2002 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Türk­çe­nin Eği­ti­mi ve Öğ­re­ti­mi Ana­bi­lim Da­lı’n­da dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı.

2003 yı­lın­da Niğde Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si Türk­çe Eği­ti­mi Bö­lü­mün­de öğ­re­tim üyesi (yrd. doç. dr.) ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 2012 yı­lın­da Türk­çe Eği­ti­mi ala­nın­da do­çent un­va­nı­nı ala­rak aynı bö­lü­me do­çent ola­rak atan­dı. 2015 yı­lın­da Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Dil­bi­lim Bö­lü­mü­’ne do­çent ola­rak, 2017 yı­lın­da pro­fe­sör ola­rak atan­dı.

Bir dönem Türk­çe öğ­ret­mek ama­cıy­la Af­ga­nis­tan Kabil Dev­let Üni­ver­si­te­sin­de görev yaptı. Aka­de­mik gö­rev­le­ri ya­nın­da mü­dür­lük, dekan yar­dım­cı­lı­ğı, bölüm baş­kan­lı­ğı, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği gibi idari gö­rev­ler de aldı. Yurt içi ve yurt dı­şın­da ya­yım­la­nan bi­lim­sel der­gi­ler­de ala­nı­na iliş­kin ma­ka­le­le­ri ya­yım­lan­dı. Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bi­lim­sel top­lan­tı­la­ra ka­tıl­dı.

Hâlen Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Dil­bi­li­mi Bö­lü­mü Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­te olan İşeri, evli ve iki çocuk ba­ba­sı­dır. Dil­bi­lim, gös­ter­ge­bi­lim, me­tin­dil­bi­lim ve Türk­çe eği­ti­mi gibi alan­lar ça­lış­ma ve ilgi alan­la­rı ara­sın­da yer al­mak­ta­dır.

Prof. Dr. Kamil İşeri için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.