Türkiye Göstergebilim Çevresi

       her şeyi göstergebilimle yeniden düşünmek...
Gösterge-bilim-ciler / Dr. Murat Kalelioğlu
31Aralık 2020
  Gös­ter­ge­bi­lim ça­lış­ma­la­rı­nın en önem­li ko­nu­la­rın­dan biri an­lam­lı ya­pı­la­rın, ki bu ya­pı­lar hangi bi­lim­sel alana ait olur­sa olsun, anlam ev­re­ni­nin nasıl ve hangi amaç­lar­la üre­til­di­ği ile il­gi­li­dir. Bu­ra­da ol­duk­ça il­ginç ve sü­rük­le­yi­ci bir edim­ler di­zi­si söz ko­nu­su­dur. Bu edim­sel sü­re­cin temel öz­ne­si, an­la­mın pe­şin­de olan..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları,Murat Kalelioğlu
Gösterge-bilim-ciler / Dr. Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar <br><noscript><img src=
28Aralık 2020
  ÖZET Al­gir­das-Ju­li­en Gre­imas çev­re­sin­de ge­li­şip belli bir kim­lik ka­za­nan Paris Gös­ter­ge­bi­lim Okulu’nun ku­ra­mı­nı oluş­tur­ma ve yeni yak­la­şım­lar ge­tir­me sü­re­ci, Gre­imas’ın ölü­mün­den sonra da sür­mek­te­dir. Gü­nü­müz gös­ter­ge­bi­lim ku­ra­mı bir yan­dan daha önce ge­liş­ti­ri­len ku­ra­mı ge­liş­tir­me­yi sür­dü­rür­ken, diğer yan­dan da, ku­ra­mın ka­lı­cı­lı­ğı­nı ve tu­tar­lı­lı­ğı­nı ka­nıt­la­ma açı­sın­dan..
Ana Sayfa,Doğan Günay,Göstergebilim Yazıları,Türk Göstergebilim Yazarları
Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Doğan Günay için
yorumlar kapalı
21. Yüzyılda Göstergebilim / Z. Hande Akata
28Aralık 2020
  Gös­ter­ge­bi­lim, 21. yüz­yıl­da­ki kap­sam ve uy­gu­la­yım alan­la­rı ile bir üst bilim dalı ni­te­li­ği­ni ka­zan­dı­ğı­nı göz­ler önüne ser­miş­tir. Bil­gi­ye ula­şı­la­bi­lir­li­ğin ko­lay­laş­tı­ğı ve bil­gi­nin de­ğe­ri­ni yi­tir­di­ği bir çağda bil­gi­yi yo­rum­la­ma, an­lam­la­ma ve ye­ni­den üret­me sü­reç­le­ri önem ka­zan­mış­tır. Ku­ram­sal te­me­li­ni sü­re­ci­ni çö­züm­le­me yön­tem­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu gös­ter­ge­bi­lim; gü­nü­müz­de an­lam­sal..
Ana Sayfa,Hande Akata,Kitaplar
21. Yüzyılda Göstergebilim / Z. Hande Akata için yorumlar kapalı
Hayat Göstergeleştirmektir
19Aralık 2020
-Kalevi Kull ile söyleşi- Es­ton­ya’daki bir se­mi­ner­de Ko­pen­hag-Tar­tu Can­lı­lar Gös­ter­ge­bi­li­mi Okulu’nun ku­ru­cu­la­rı: (sol­dan sağa) Ka­le­vi Kull, Claus Em­mec­he, Jes­per Hoff­me­yer, Fre­de­rik St­jern­felt. Ka­le­vi Kull kim­dir? Es­ton­ya’daki Tartu Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Gös­ter­ge­bi­lim Ens­ti­tü­sün­den ku­ram­sal bir bi­yo­log­dur. Kull, can­lı­lar gös­ter­ge­bi­li­mi ala­nı­na yap­tı­ğı kat­kı­lar­la ta­nı­nı­yor ve şu anda..
Ana Sayfa,Göstergebilim Röportajları
Hayat Göstergeleştirmektir için yorumlar kapalı
Dil Sözlüğü’nün Paltosundan / Kaan Tanyeri
18Aralık 2020
  Bugün aka­de­mi­nin on­lar­ca fark­lı so­ru­nun­dan söz edi­le­bi­lir ancak bir gös­ter­ge­bi­lim­ci­nin bakış açı­sın­dan “terim” proble­mi, hep­sin­den önce ge­li­yor. Ya­zı­mız gös­ter­ge­bi­lim ve terim bağ­la­mın­da ya­pı­la­şa­ca­ğı için ko­nu­yu doğ­ru­dan gös­ter­ge­bi­lim pen­ce­re­sin­den oku­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Sa­us­su­re’ün o ünlü “Bir gün…” çı­kı­şıy­la gös­ter­ge­bi­li­min ku­ru­la­ca­ğı­nı ön­gör­me­si/tel­kin et­me­si ve ül­ke­miz­le de faz­la­sıy­la..
Ana Sayfa,Kaan Tanyeri,Kitaplar
Dil Sözlüğü’nün Paltosundan / Kaan Tanyeri için yorumlar kapalı
Sayfa12
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.