Murat Kalelioğlu

 

11 Mart 1971 ta­ri­hin­de Van’da dün­ya­ya gelen Ka­le­li­oğ­lu, ilk ve or­ta­öğ­re­ti­min ar­dın­dan li­sans eği­ti­mi­ni Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si İngi­liz­ce Öğ­ret­men­li­ği, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili Eği­ti­mi, dok­to­ra eği­ti­mi­ni ise İstan­bul Aydın Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili ve Ede­bi­ya­tı prog­ram­la­rın­da ta­mam­la­mış­tır.

Ulus­la­ra­ra­sı Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ma­la­rı Top­lu­lu­ğu­nun [In­ter­na­ti­onal As­so­ci­ati­on for Se­mi­otic Stu­di­es (IASS-AIS)] üyesi olan Ka­le­li­oğ­lu’nun araş­tır­ma alan­la­rı dil, ede­bi­yat, an­la­tı­bi­lim, dil­bi­lim, gös­ter­ge­bi­lim, an­la­tı ve metin in­ce­le­me­le­ri üze­ri­ne­dir. İlgili alan­lar­da ya­yım­la­nan ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bi­lim­sel bil­di­ri ve ma­ka­le­le­ri­nin yanı sıra ya­zın­sal gös­ter­ge­bi­lim ala­nın­da İngil­te­re’de Camb­rid­ge Sc­ho­lars Pub­lis­hing ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan A Li­te­rary Se­mi­otics App­ro­ach to the Se­man­tic Uni­ver­se of Ge­or­ge Or­well’s Ni­ne­te­en Eighty-Fo­ur (Dok­to­ra tezi, 2018) ve Tür­ki­ye’de Seç­kin Ya­yın­cı­lık ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Ya­zın­sal Gös­ter­ge­bi­lim: Bir Kuram Bir Uy­gu­la­ma – Anlam Üre­tim Sü­reç­le­ri (2020) isim­li ki­tap­la­rın ya­za­rı­dır.

Ka­le­li­oğ­lu, aka­de­mik ya­şa­mı­nı Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si, Ya­ban­cı Dil­ler Yük­se­ko­ku­lu, Mü­ter­cim-Ter­cü­man­lık Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi ola­rak sür­dür­mek­te­dir.

Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.