Kaan Tanyeri

 

Dr. Kaan Tanyeri 27 Mayıs 1991’de İzmir’in Tire il­çe­sin­de doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Ma­ni­sa’da (Ah­met­li-Tur­gut­lu) ta­mam­la­dı. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Buca Eği­tim Fa­kül­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği’ni bi­tir­dik­ten sonra Türk­çe öğ­ret­me­ni ola­rak İzmir’e atan­dı (2013).

Aynı yıl Ka­sa­ba­dan Esin­ti ede­bi­yat ve sanat der­gi­si­ni çı­kar­ma­ya baş­la­dı. Rıfat Ilgaz’ın Şi­ir­le­ri Üze­ri­ne Bir Araş­tır­ma te­ziy­le Yeni Türk Ede­bi­ya­tı Prog­ra­mı’nda yük­sek li­san­sı­nı ta­mam­la­ya­rak Uşak Üni­ver­si­te­si Yeni Türk Ede­bi­ya­tı Dok­to­ra Prog­ra­mı’na baş­la­dı (2018). Tez ko­nu­su “Melih Cev­det Anday’ın Ro­man­la­rı­nın Gös­ter­ge­bi­lim­sel Çö­züm­le­me­si” olan Doktora Programını Mart 2022’de tamamladı.

Yazıları, aka­de­mik ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra çeşitli der­gi­ler­de ya­yım­lan­mış­tır.

Mayıs 2019’da Ar­ka­daş Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Ar­ka­daş Z. Özger anı­sı­na dü­zen­le­nen Bir Şiiri İnce­le­me ya­rış­ma­sı­nı Ece Ayhan’ın Me­lan­kol­ya Çi­çe­ği Adlı Şi­iri­ne Metin Dil­bi­lim­sel Bir Yak­la­şım adlı ça­lış­ma­sıy­la ka­zan­mış­tır.

Eser­le­ri: Eşek­ten Öküz Olur mu? (Esin­ti Ya­yın­la­rı, 2017), Ömer’in Ço­cuk­lu­ğu (Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Ya­yın­la­rı, 2019), Bir Şi­irin Söy­le­di­ği (Mayıs Ya­yın­la­rı, 2019), Mars’a Yol­cu­luk (Plat­form Ya­yın­la­rı, 2020)

Kaan Tanyeri için yorumlar kapalı
Paylaş
«
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.