Halime Yücel

Prof. Dr. Ha­li­me Yücel, Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Rek­lam­cı­lık ve Ta­nı­tım ana­bi­lim da­lın­da pro­fe­sör ola­rak görev yap­mak­ta­dır. Rek­lam, gös­ter­ge­bi­lim ve gör­sel kül­tür üze­ri­ne ders­ler ver­mek­te­dir. İle­ti­şim ku­ram­la­rı, kül­tü­rel ça­lış­ma­lar, rek­lam, gös­ter­ge­bi­lim, imge ve söy­lem çö­züm­le­me­si alan­la­rın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ki­tap­la­rı ve bi­lim­sel ma­ka­le­le­ri, ile­ti­şim bi­lim­le­ri ala­nın­da çe­vi­ri­le­ri var­dır.

ESER­LERİ

Ki­tap­lar:

Bo­ur­se, M.; Yücel, H. (2012). İle­ti­şim Bi­lim­le­ri­nin Se­rü­ve­ni. İstan­bul: Ay­rın­tı Ya­yın­la­rı.

Bo­ur­se, M.; Yücel, H. (2019). La com­mu­ni­ca­ti­on in­ter­cul­tu­rel­le: mode d’emp­lo­ie. Paris: L’Har­mat­tan.

Yücel, H. (2013). İmge­den Yo­ru­ma. İstan­bul: Ay­rın­tı.

Yücel, H.; Bo­ur­se, M. (2015). Pour comp­rend­re les Cul­tu­ral Stu­di­es. Paris: L’Har­mat­tan.

Yücel, H.; Bo­ur­se, M. (2017). Kül­tü­rel Ça­lış­ma­la­rı An­la­mak. (Çev.: Ha­li­me Yücel). İstan­bul: İle­ti­şim.

 

Kitap Bö­lüm­le­ri:

Yücel, H. (2008). Çocuk ve Rek­lam: Te­le­viz­yon Rek­lam­la­rı­nın Çocuk Üze­ri­ne Et­ki­le­ri. Yasemin.​Giritli İnce­oğ­lu, Nur­dan Akı­ner (Ed.). Medya ve Çocuk Reh­be­ri için­de. Konya: Eği­tim Ki­ta­be­vi.

Yücel, H. (2009). “Gro­upe Mu: Ede­lin, Klin­ken­berg, Min­gu­et”. Ya­se­min İnce­oğ­lu, Ne­ba­hat Akgün Çomak (Ed.). Metin Çö­züm­le­me­le­ri için­de. İstan­bul: Ay­rın­tı.

Yücel, H. (2015). Ku­rum­sal Rek­lam. Banu Kar­sak (Ed.). Ku­rum­sal­lık Pa­ran­te­zin­de Yö­ne­tim ve İle­ti­şim için­de. İstan­bul: Beta.

Yücel, H. (2018). Bil­di­ği­miz Rek­la­mın Sonu: Trans­med­ya Öy­kü­le­me. Gaye Aslı San­car Dem­ren (Ed.). Ku­rum­la­rın Yeni İle­ti­şim Bi­çim­le­ri için­de. İstan­bul: Beta.

Yücel, H. (2019). Sağ­lık İle­ti­şi­min­de Yasal Dü­zen­le­me­ler ve Rek­lam Ya­sa­ğı. Suat Gez­gin (Ed.). Sağ­lık İle­ti­şim­den Geçer için­de. İstan­bul: Nobel.

Halime Yücel için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.