Haberler

 

 

 • 4 Ara­lık 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (27). Konu: Bir Ya­zın­sal Gös­ter­ge­bi­lim Oku­ma­sı: Ku­yu­cak­lı Yusuf. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Elif Türk­men, Tuğçe Atav

 

 • Sym­po­si­um for Fo­un­ding the Asian Se­mi­otics In­ter­na­ti­onal As­so­ci­ati­on (ASIA): “A New Ima­gi­nary of Asia: To­wards an Iden­tity for Asian Se­mi­otics” (27 No­vem­ber 2021, Seoul, Korea – Vir­tu­al, via Zoom)

 

 • 13 Kasım 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (26). Konu: Re­cog­ni­ti­on of Lost Signs in Ira­ni­an Arc­hi­tec­tu­re in the Pro­cess of Twen­ti­eth Cen­tury So­cio-Po­li­ti­cal Chan­ges. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Zey­nep Üstün Onur, Sa­ma­neh Esh­rag­hi Ivari

 

 • 6 Kasım 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (25). Konu: Gör­sel Me­ta­for ve Ok­si­mo­ron Çer­çe­ve­sin­de Gör­sel Dili Oku­mak. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Doç. Dr. Şeb­nem Soy­gü­der Ba­tur­lar

 

 • 15 Ekim 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (24). Konu: Exis­ten­ti­al Se­mi­otics. Ko­nuş­ma­cı­lar: Eero Ta­ras­ti, Zey­nep Üstun Onur

 

 • 2 Ekim 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (23). Konu: Gös­ter­ge­bi­lim Sor­gu­la­ma­la­rı (Sorun, Söy­le­ye­lim). Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Prof. Dr. Kamil İşeri, Prof. Dr. Mus­ta­fa Sa­rı­ca, Prof. Dr. Mus­ta­fa Öz­sa­rı

 

 • 25 Eylül 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (22). Konu: La Sémi­oti­que, Qu­el­le pris sur le monde? (hier, aujo­urd’hui et de­ma­in). Ko­nuş­ma­cı­lar: Denis Bert­rand, V. Doğan Günay, Son­gül Aslan Ka­ra­kul

 

 • 17-19 Eylül 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si‘nin çev­rim içi ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği ilk ça­lış­tay olan Öte­ki­ler İmpa­ra­tor­lu­ğu Ça­lış­ta­yı ger­çek­leş­ti­ril­di.

 

 • 11 Eylül 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (21). Konu: Mi­mar­lık ve Gös­ter­ge­bi­lim. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Zey­nep Üstün Onur, Prof. Dr. Ha­li­me Yücel

 

 • 5 Ha­zi­ran 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (20). Konu: Bir Kitap Üzerine Söyleşi: Di­ji­tal İmge­ler Ev­re­ni. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Melih Çomak, Tuba Has.

 

 • 29 Mayıs 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (19). Konu: Söz­ce­le­me Ku­ra­mı. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Meh­met Baş­türk, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Aksoy Alp.

 

 • 22 Mayıs 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (18). Konu: Bir Kitap Üzerine Söyleşi: 21. Yüz­yıl­da Gös­ter­ge­bi­lim. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Doğan Günay, Arş. Gör. Z. Hande Akata, Betül Ça­nak­pı­nar.

 

 • 17 Mayıs 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (17). Konu: la Sémi­oti­que, le Sémi­oti­que. Quoi en dire en bref? Ko­nuş­ma­cı­lar: Louis Hébert, Ku­bi­lay Ak­tu­lum.

 

 • 7 Mayıs 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (16). Konu: Si­ya­sal Söy­le­me Gös­ter­ge­bi­lim­sel Bir Yak­la­şım. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Emine Ya­vaş­gel, Doç. Dr. Veli Polat.

 

 • 1 Mayıs 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (15). Konu: Rek­lam, Afiş ve Gös­ter­ge­bi­lim. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Nüket Güz, Dr. Serap Boz­kurt.

 

 • 22 Nisan 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (14). Konu: la Sémi­oti­que Vi­su­el­le (Gör­sel Gös­ter­ge­bi­lim). Ko­nuş­ma­cı­lar: Maria Gi­ulia Don­de­ro, Doğan Günay.

 

 • 17 Nisan 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (13). Konu: Di­ji­tal Gös­ter­ge­bi­lim. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Arş. Gör. Elçin Ak­ço­ra As.

 

 • Da­nış­ma Ku­ru­lu­muz­ üyesi Aydın Adnan Menderes Üni­ver­si­te­si Fransız Dili ve Edebiyatı Bö­lü­mü’nden Sayın Mustafa Sarıca pro­fe­sör ol­muş­tur. Ken­di­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.

 

 • 10 Nisan 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (12). Konu: Se­mi­tik Dil­ler­de­ki Harf­le­rin Gös­ter­ge­sel De­ğe­ri. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Prof. Dr. Meh­met Sait Top­rak.

 

 • 3 Nisan 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (11). Konu: Ani­mas­yon ve Gös­ter­ge­bi­lim. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Nüket Güz, Prof. Dr. Sel­çuk Hü­ner­li.

 

 • 27 Mart 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (10). Konu: Bir Kitap Üze­ri­ne Söy­le­şi: Ya­zın­sal Gös­ter­ge­bi­lim. Ko­nuş­ma­cı­lar: Dr. Öğr. Üyesi Murat Ka­le­li­oğ­lu, Arş. Gör. Dr. Ceren Selvi, Öğr. Gör. Ezgi İnal.

 

 • 20 Mart 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (9). Konu: Der­viş Zaim Si­ne­ma­sı­nın Me­ta­fo­rik An­la­tım Dili. Ko­nuş­ma­cı­lar: Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tuna, Arş. Gör. Elçin Ak­ço­ra As.

 

 • 17 Mart 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (8). Konu: Ge­ri­lim Gös­ter­ge­bi­li­mi. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Louis Hébert, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul.

 

 • 13 Mart 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (7). Konu: Gös­ter­ge­bi­lim Her Yerde / Yapay Zekâ, Derin Öğ­ren­me ve Al­go­rit­ma. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Prof. Dr. Toros Rifat Çöl­ke­sen, Doç. Dr. Utku Köse, Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yıl­maz.

 

 • 6 Mart 2021: Prof. Dr. Ku­bi­lay Ak­tu­lum’un Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu‘na ka­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.

 

 • 6 Mart 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (6). Konu: Gös­ter­ge­bi­lim­den Gös­ter­ge­le­ra­ra­sı­lı­ğa. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Ku­bi­lay Ak­tu­lum, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul

 

 • 27 Şubat 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (5). Konu: Wes­tern Film­ler­de Ya­pı­sal­cı An­la­tı Çö­züm­le­me­si. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Kaan Tan­ye­ri.

 

 • 20 Şubat 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (4). Konu: Ko­pen­hag Okulu’nun Gös­ter­ge­bi­li­me Kat­kı­la­rı. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul

 

 • 11 Şubat 2021: Prof. Dr. Kâmil İşeri ve Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Elçin Ak­ço­ra As’ın Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na ka­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.

 

 • 7 Şubat 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, 24-25 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­rin­de kendi Yo­uTu­be ka­na­lın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek üzere bir ça­lış­tay ka­ra­rı aldı.

 

 • 7 Şubat 2021: Yö­ne­tim Ku­ru­lu, görev da­ğı­lı­mı be­lir­len­di. Oy bir­li­ği ile Prof. Dr. V. Doğan Günay, Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı se­çil­miş­tir. Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ise Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul ol­muş­tur.

 

 • 6 Şubat 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (3). Konu: Rus Bi­çim­ci­le­ri­nin Gös­ter­ge­bi­li­me Kat­kı­la­rı. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. Kamil İşeri, Kaan Tan­ye­ri.

 

 • 23 Ocak 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri devam etti (2). Konu: Prag Okulu’nun Gös­ter­ge­bi­li­me Kat­kı­la­rı. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul.

 

 • 9 Ocak 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yo­uTu­be söy­le­şi­le­ri baş­la­dı (1). Konu: Ce­nev­re Okulu’nun Gös­ter­ge­bi­li­me Kat­kı­la­rı. Ko­nuş­ma­cı­lar: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul.

 

 • 7 Ocak 2021Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ku­rul­du: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Prof. Dr. Ha­li­me Yücel, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul, Dr. Öğ­re­tim Üyesi Murat Ka­le­li­oğ­lu, Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Zü­ley­ha Hande Akata, Dok­to­rant Kaan Tan­ye­ri.

 

 • Da­nış­ma Ku­ru­lu­muz­ üyesi İstan­bul Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Halk­la İliş­ki­ler ve Ta­nı­tım Bö­lü­mü’nden Sayın Seher Er pro­fe­sör ol­muş­tur. Ken­di­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.

 

 • 1 Ocak 2021: Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si (TGÇ) ku­rul­du. Ku­ru­cu üye­le­ri: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Doç. Dr. Son­gül Aslan Ka­ra­kul, Dr. Öğ­re­tim Üyesi Funda Uzdu Yıl­dız, Dr. Öğ­re­tim Üyesi Murat Ka­le­li­oğ­lu, Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Zü­ley­ha Hande Akata ve Dok­to­rant Kaan Tan­ye­ri.

 

 • 1 Ocak 2021: Türkiye’nin ilk göstergebilim sitesi turkgostergebilimi.com yayın hayatına başladı.

Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.