Funda Uzdu Yıldız

1984 yı­lın­da De­niz­li’de dün­ya­ya gelen Funda Uzdu Yıl­dız ilk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu şe­hir­de ta­mam­la­dık­tan sonra li­sans eği­ti­mi­ni Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği bö­lü­mün­de ta­mam­la­mış­tır. Ar­dın­dan aynı üni­ver­si­te­de Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de Ya­ban­cı Dil Ola­rak Türk­çe Öğ­re­ti­mi bö­lü­mün­de Be­tim­le­yi­ci Me­tin­le­rin Dil­sel Özel­lik­le­ri ve Söz­cük Öğ­re­ti­mi adın­da­ki tez ça­lış­ma­sıy­la yük­sek li­san­sı­nı ta­mam­la­mış­tır.

Üç yıla yakın Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağlı ola­rak De­niz­li’de Türk­çe öğ­ret­men­li­ği yap­mış, ar­dın­dan Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­sin­de ça­lış­ma­ya baş­la­mış­tır. Beş yıl­dan daha fazla ya­ban­cı­la­ra Türk­çe öğ­re­ti­mi ala­nın­da ça­lış­mış­tır.

Dok­to­ra Eği­ti­mi­ni Ege Üni­ver­si­te­si Yeni Türk Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mün­de Gös­ter­ge­bi­lim Kip­lik­le­ri Açı­sın­dan An­la­tı Ki­şi­le­ri­nin İnce­len­me­si adlı tez ça­lış­ma­sıy­la ta­mam­la­yan Uzdu Yıl­dız 2014 yı­lın­dan iti­ba­ren Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Dil­bi­lim Bö­lü­mün­de öğ­re­tim üyesi ola­rak ça­lış­ma­ya devam et­mek­te­dir. Çe­şit­li aka­de­mik der­gi­ler­de pek çok gös­ter­ge­bi­lim ma­ka­le­si bu­lun­mak­ta­dır.

Funda Uzdu Yıldız için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.