Elçin Akçora As

 

Elçin Ak­ço­ra As, 29 Mayıs 1991 İzmir do­ğum­lu­dur. Lise öğ­re­ni­mi­ni İzmir’de ta­mam­la­dık­tan sonra, Afyon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma ve Te­le­viz­yon Bö­lü­mü­nü ka­zan­mış ve 2013 yı­lın­da fa­kül­te bi­rin­ci­li­ği de­re­ce­siy­le mezun ol­muş­tur. Ar­dın­dan aynı alan­da Aute­ur Ku­ra­mı Pers­pek­ti­fin­den Der­viş Zaim Si­ne­ma­sı te­ziy­le yük­sek li­san­sı­nı ta­mam­la­mış­tır. Ege Üni­ver­si­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma Ana­bi­lim Dalı’nda dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren As, aynı za­man­da Ege Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar, Ta­sa­rım ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­sinde araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak aka­de­mik ka­ri­ye­ri­ne baş­la­mış­tır. Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ki­tap­lar­da bö­lüm­le­ri ve ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yum­lar­da sun­du­ğu bil­di­ri­le­ri bu­lu­nan As, son iki yıl­dır IDFA – Ams­ter­dam Ulus­la­ra­ra­sı Bel­ge­sel Film Fes­ti­va­li’nin bel­ge­sel, panel ve eği­tim­le­ri­ne ka­tı­la­rak yeni medya an­la­tı­la­rı, in­te­rak­tif ta­sa­rım­lar, in­te­rak­tif bel­ge­sel­ler ve sanal ger­çek­lik alan­la­rın­da aktif araş­tır­ma­lar ya­pa­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.

Elçin Akçora As için yorumlar kapalı
Paylaş

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.