Doğan Günay

Prof. Dr. V. Doğan Günay, 1957 yı­lın­da Mer­sin’in Gül­nar ilçesinde doğdu. İlk ve or­ta­oku­lun ar­dın­dan 1976 yı­lın­da Edir­ne Erkek Öğ­ret­men Li­se­sini bi­tir­di. 1982 yı­lın­da An­ka­ra Gazi Yük­sek Öğ­ret­men Okulu Fran­sız­ca Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si’nde, dok­to­ra­sı­nı Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sinde yaptı.

1994 yı­lın­da yar­dım­cı do­çent, 1999 yı­lın­da do­çent ve 2005 yı­lın­da pro­fe­sör oldu.

Metin çö­züm­le­me, dil­bi­lim ve söy­lem çö­züm­le­me­si gibi alan­lar­da ya­yın­lan­mış yurt içi ve yurt dışı yüz ci­va­rın­da ma­ka­le, bil­di­ri, kon­fe­rans ve pa­ne­lin ya­nın­da; Gös­ter­ge­bi­lim Ya­zı­la­rı (2002), Dil ve İle­ti­şim (2. Bas­kı­sı, 2013), Bi­çim­bi­rim­ler. Tü­re­tim ve İşle­tim Ar­dıl­la­rı­nın Sözlü Dil­de­ki Kul­la­nım Sık­lı­ğı (İslam Yıl­dız, Funda Uzdu Yıl­dız le bir­lik­te, 2014), Kül­tür­bi­li­me Giriş. Dil, Kül­tür ve Ötesi… (2016), Metin Bil­gi­si (5. Bas­kı­sı, 2017), Söz­cük­bi­li­me Giriş (2. Baskı, 2018), Söy­lem Çö­züm­le­me­si (2. Baskı, 2018), Bir Ya­zın­sal Gös­ter­ge­bi­lim Oku­ma­sı: Ku­yu­cak­lı Yusuf (2018, Söy­lem-Fi­lo­lo­ji Der­gi­si 2018 ede­bi­yat ça­lış­ma­sı ödülü), De­ne­me Yazma Sa­na­tı (2019), Dil Söz­lü­ğü. Türk­çe-Fran­sız­ca, Fran­sız­ca-Türk­çe (Songül Aslan Karakul ile birlikte, 2. baskı, 2020), 21. Yüz­yıl­da Gös­ter­ge­bi­lim (2020) ad­la­rın­da ki­tap­la­rı var­dır.

Gör­sel Gös­ter­ge­bi­lim. İmge­nin An­lam­lan­dı­rıl­ma­sı (2013) ve Zey­nel Kıran’a Ar­ma­ğan (2014) ki­tap­la­rın­da ortak edi­tör­lük yap­mış­tır. Bunun ya­nın­da beş ortak kitap ça­lış­ma­sı var­dır.

Gös­ter­ge­bi­lim­le il­gi­li oku­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.

Doğan Günay için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.