Songül Aslan Karakul

Olmak ve Görünmek Kiplikleri Bağlamında Bir Çözümleme <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
Ka­na­dı Der­viş ta­ra­fın­dan kı­rı­lan Kuş’a, Hz. Sü­ley­man sorar: “Neden kaç­ma­dın?” Kuş: “Der­viş­lik hır­ka­sı giy­miş­ti, zarar ver­mez diye kaç­ma­dım”, der. Hz. Sü­ley­man, kısas ile der­vi­şin ko­lu­nun kı­rıl­ma­sı­na karar verir. Kuş iti­raz eder: “Ko­lu­nu kır­ma­yın hır­ka­sı­nı çı­kar­tın! Onun­la kan­dı­rı­yor”, der.   Ger­çek­çi ko­yu­ta (fr. pos­tu­lat) göre an­lam­lan­dır­ma..
28Aralık 2020
1970 yı­lın­da Sivas’ta doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Sivas’ta ta­mam­la­dı. Sivas Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­sin­de baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ni Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı. Yük­sek li­san­sı­nı Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­sin­de, dok­to­ra­sı­nı ise Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sin­de yaptı. 2000 yı­lın­dan bu yana Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si..
Songül Aslan Karakul
Songül Aslan Karakul için yorumlar kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.