Göstergebilim Röportajları

Visual Semiotics <br><noscript><img src=
8Nisan 2021
I’m not very in­te­res­ted in the hid­den me­aning of ima­ges! I’m more in­te­res­ted in stud­ying their com­po­si­ti­on, their genre, and their sta­tus. The sta­tus is what de­ter­mi­nes the type of in­terp­re­ta­ti­on app­li­ed to the image and the con­di­ti­ons of its cir­cu­la­ti­on. You speak about ima­ges..
Canlılar Göstergebilimi Üzerine Kalevi Kull ile…<br><noscript><img src=
24Ocak 2021
Kaan Tanyeri: Can­lı­lar gös­ter­ge­bi­li­mi, sos­yal bi­lim­le­rin CERN’üdür di­ye­bi­lir miyiz? / Kalevi Kull: Bu, il­ginç bir dü­şün­ce! Ger­çek­ten de gös­ter­ge­leş­tir­me­nin temel an­lam­la­ma­sı, sa­nı­rım can­lı­lar gös­ter­ge­bi­li­mi­ni içe­ren ça­lış­ma­lar­dan ge­le­cek­tir...
Hayat Göstergeleştirmektir
19Aralık 2020
-Kalevi Kull ile söyleşi- Es­ton­ya’daki bir se­mi­ner­de Ko­pen­hag-Tar­tu Can­lı­lar Gös­ter­ge­bi­li­mi Okulu’nun ku­ru­cu­la­rı: (sol­dan sağa) Ka­le­vi Kull, Claus Em­mec­he, Jes­per Hoff­me­yer, Fre­de­rik St­jern­felt. Ka­le­vi Kull kim­dir? Es­ton­ya’daki Tartu Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Gös­ter­ge­bi­lim Ens­ti­tü­sün­den ku­ram­sal bir bi­yo­log­dur. Kull, can­lı­lar gös­ter­ge­bi­li­mi ala­nı­na yap­tı­ğı kat­kı­lar­la ta­nı­nı­yor ve şu anda..
Ana Sayfa,Göstergebilim Röportajları
Hayat Göstergeleştirmektir için yorumlar kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.