Genel

Genel konularda paylaştığım yazıların kategorisi

8Ağustos 2021
Bey­koz Üni­ver­si­te­si Sanat ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si Dekan Ve­kil­li­ği­ne Prof. Dr. Nüket Güz atan­dı. Prof. Dr. Güz, 2008 yı­lın­dan bu yana Bey­koz Lo­jis­tik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Pa­zar­la­ma ve Rek­lam­cı­lık Bölüm Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­du. Prof. Dr. Nüket Güz İstan­bul Notre Dame de Sion Fran­sız Kız Li­se­si’ni bi­tir­di. Li­san­sı­nı..
Genel
Prof. Dr. Nüket Güz için yorumlar kapalı
27Nisan 2021
Zey­nep Onur, 1956 se­ne­sin­de An­ka­ra’da doğdu. ADMMA Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nden mezun ol­duk­tan sonra AİTİA İşlet­me Yö­ne­ti­mi’n­de yük­sek li­san­sı­nı ve Gazi Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. 1978-2002 yıl­la­rı ara­sın­da Gazi Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde, 2002-2011 yıl­la­rı ara­sın­da Kıb­rıs Girne Ame­ri­kan Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık ve Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si, 2011-2016 yıl­la­rı ara­sın­da..
Genel
Zeynep Onur için yorumlar kapalı
12Nisan 2021
  Çeviri: Nilgün Çelik   Gös­ter­ge­bi­lim ilk uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le ya­zın­sal bir alan ola­rak gö­rül­se de gü­nü­müz­de çok çe­şit­li hâle gel­miş­tir. Siz, ço­ğun­luk­la gör­sel gös­ter­ge­bi­lim üze­ri­ne yo­ğun­la­şı­yor­su­nuz. Gös­ter­ge­bi­lim­le nasıl ta­nış­tı­ğı­nı­zı, bunun ar­ka­sın­da­ki hi­kâ­ye­yi bize an­la­tır mı­sı­nız? Gör­sel gös­ter­ge­bi­li­me odak­lan­ma­yı seç­me­ni­zin bir ne­de­ni var mı? Bo­log­na Üni­ver­si­te­si’nde..
Genel
Görsel Göstergebilim

Maria Giulia Dondero ve Kaan Tanyeri için
yorumlar kapalı
“Baba”nın Metinlerarasılığı Üzerine… <br><noscript><img src=
7Nisan 2021
  Her baba, anne gibi, bir göndergedir. Her çocuğun göndergesi… Baba, çocuğun alt-metnidir; çocuk ise “ana-metin”. Her çocuk, babanın (ve annenin) bir alıntısı değil midir? Onların “izlerini” taşımaz mı? Çocuk ve baba arasında kurulan ilişki bir dönüşüm ilişkisidir. Her çocuk, yeni bir bağlamda babanın eski..
Ana Sayfa,Genel
“Baba”nın Metinlerarasılığı Üzerine…

Prof. Dr. Kubilay Aktulum için
yorumlar kapalı
17Mart 2021
Prof. Dr. Ku­bi­lay Ak­tu­lum, 1962 yı­lın­da Adana’da doğdu. 1984 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si, Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si, Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı (Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı) bö­lü­mü­nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı aynı bö­lüm­de Ya­zın­sal Tür­ler, Ya­zın­sal An­la­tı Sü­reç­le­ri (Zaman, Uzam, Kişi, Be­tim­le­me), Stend­hal’de İmge Ev­re­ni ko­nu­sun­da 1988 yı­lın­da ta­mam­la­dı. Dok­to­ra..
Genel
Prof. Dr. Kubilay Aktulum için yorumlar kapalı
11Şubat 2021
1966 yı­lın­da Niğde’nin Bor il­çe­sin­de doğdu. İlk ve ortaöğ­re­ni­mi­mi Bor’da ta­mam­la­dı. 1991 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı Bö­lü­mü Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Ana­bi­lim Dalı’ndan mezun oldu. 1993 yı­lın­da Niğde Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1996 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si..
Genel
Prof. Dr. Kamil İşeri için yorumlar kapalı
10Ocak 2021
Prof. Dr. Ha­li­me Yücel, Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Rek­lam­cı­lık ve Ta­nı­tım ana­bi­lim da­lın­da pro­fe­sör ola­rak görev yap­mak­ta­dır. Rek­lam, gös­ter­ge­bi­lim ve gör­sel kül­tür üze­ri­ne ders­ler ver­mek­te­dir. İle­ti­şim ku­ram­la­rı, kül­tü­rel ça­lış­ma­lar, rek­lam, gös­ter­ge­bi­lim, imge ve söy­lem çö­züm­le­me­si alan­la­rın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ki­tap­la­rı ve bi­lim­sel ma­ka­le­le­ri, ile­ti­şim bi­lim­le­ri..
Genel
Halime Yücel için yorumlar kapalı
10Ocak 2021
Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, İzmir Bor­no­va Ana­do­lu Li­se­sin­den mezun ol­muş­tur. Genç­lik yıl­la­rın­da bas­ket­bol oy­na­mış ve Tür­ki­ye A Milli Bayan Bas­ket­bol Ta­kı­mı ile Ak­de­niz Oyun­la­rı’nda ha­zır­lık maç­la­rı­na ka­tıl­mış­tır. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma-TV-Fo­toğ­raf­çı­lık Bö­lü­mü’nde li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış­tır. 1993-1996 yıl­la­rı ara­sın­da özel sek­tör­de Hür­ri­yet..
Genel
Alev Fatoş Parsa için yorumlar kapalı
Olmak ve Görünmek Kiplikleri Bağlamında Bir Çözümleme <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
Ka­na­dı Der­viş ta­ra­fın­dan kı­rı­lan Kuş’a, Hz. Sü­ley­man sorar: “Neden kaç­ma­dın?” Kuş: “Der­viş­lik hır­ka­sı giy­miş­ti, zarar ver­mez diye kaç­ma­dım”, der. Hz. Sü­ley­man, kısas ile der­vi­şin ko­lu­nun kı­rıl­ma­sı­na karar verir. Kuş iti­raz eder: “Ko­lu­nu kır­ma­yın hır­ka­sı­nı çı­kar­tın! Onun­la kan­dı­rı­yor”, der.   Ger­çek­çi ko­yu­ta (fr. pos­tu­lat) göre an­lam­lan­dır­ma..
Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını
31Aralık 2020
    Söyleşilerimiz Türkiye Göstergebilimi Çevresi sos­yal medya he­sap­la­rın­dan canlı ola­rak ya­yın­lan­mak­ta­dır. Canlı yayın sı­ra­sın­da açı­lan pen­ce­re­nin al­tın­da­ki yorum bö­lü­mü­ne gö­rüş­le­ri­ni­zi ve so­ru­la­rı­nı­zı ya­za­bi­lir­si­niz.   Lüt­fen aşa­ğı­da­ki sos­yal medya ka­nal­la­rın­dan bi­ri­ni se­çi­niz.   Canlı yayını FACEBOOK‘tan izlemek için BURAYA tıklayınız. Canlı yayını YOUTUBE‘dan izlemek için..
Genel
Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını için yorumlar kapalı
Sayfa12
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.