Funda Yıldız Uzdu

25Aralık 2020
1984 yı­lın­da De­niz­li’de dün­ya­ya gelen Funda Uzdu Yıl­dız ilk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu şe­hir­de ta­mam­la­dık­tan sonra li­sans eği­ti­mi­ni Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği bö­lü­mün­de ta­mam­la­mış­tır. Ar­dın­dan aynı üni­ver­si­te­de Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de Ya­ban­cı Dil Ola­rak Türk­çe Öğ­re­ti­mi bö­lü­mün­de Be­tim­le­yi­ci Me­tin­le­rin Dil­sel Özel­lik­le­ri ve Söz­cük Öğ­re­ti­mi..
Funda Yıldız Uzdu
Funda Uzdu Yıldız için yorumlar kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.