Çalıştaya Çağrı

 

Ulus­la­ra­ra­sı Ba­lı­ke­sir Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı:

GE­LE­CE­ĞE GÖS­TER­GEBİLİMLE BAK­MAK

16-18 Ha­zi­ran 2022, Avlu Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi-Ba­lı­ke­sir / Tür­ki­ye

 

Ulus­la­ra­ra­sı Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı 16-17-18 Ha­zi­ran 2022’de Tür­ki­ye’nin Ba­lı­ke­sir şeh­rin­de dü­zen­le­ne­cek­tir. Ça­lış­tay, “Ulus­la­ra­ra­sı Ba­lı­ke­sir Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı: Ge­le­ce­ğe Gös­ter­ge­bi­lim­le Bak­mak” baş­lı­ğı al­tın­da ve fark­lı alan­la­rın gös­ter­ge­bi­lim ile iliş­ki­le­ri bağ­la­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Söz ko­nu­su ça­lış­tay, hem bu­lun­du­ğu bölge hem de sun­du­ğu prog­ram­lar­la önem­li bir kül­tür mer­ke­zi olma özel­li­ği ta­şı­yan Ba­lı­ke­sir’de ve Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye’sinin cö­mert des­tek­le­riy­le dü­zen­le­ne­cek­tir. Ça­lış­ta­yın temel amacı, gös­ter­ge­le­rin üre­til­me­si, yo­rum­lan­ma­sı ve im­le­ri an­la­ma sü­reç­le­ri­ne yö­ne­lik bütün et­men­le­rin dü­zen­li bir bi­çim­de in­ce­len­me­si an­la­mı­na gelen gös­ter­ge­bi­lim ala­nın­da hem Tür­ki­ye’de hem de diğer ül­ke­ler­de ya­pı­lan araş­tır­ma­la­rı or­ta­ya koy­mak, gös­ter­ge­bi­lim ala­nın­da ça­lış­ma­lar yapan bilim in­san­la­rı­nı bir araya ge­tir­mek, bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak,ya­rın­lar­da gös­ter­ge­le­rin ro­lü­nü tar­tış­mak, son­ra­ki ça­lış­ma­lar için iş bir­lik­le­ri ge­liş­tir­mek­tir.Bu amaç­la gös­ter­ge­bi­lim ça­lış­ma­la­rıy­la ulus­la­ra­ra­sı alan­da ta­nın­mış alan­daş­la­rı­mı­zı çağ­rı­lı ya da ka­tı­lım­cı ola­rak ça­lış­ta­yı­mız­da bir araya ge­ti­re­rek, gös­ter­ge­bi­li­min kısa, orta ve uzun va­de­de nasıl bir ge­li­şim ser­gi­le­ye­ce­ği­ni sor­gu­la­mak­tır.

Böy­le­ce bir yan­dan ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de gös­ter­ge­bi­lim ala­nın­da araş­tır­ma­lar yapan ya da araş­tır­ma yap­mak is­te­yen bilim in­san­la­rı bir araya ge­ti­re­rek kar­şı­lık­lı iş­bir­li­ği ve ortak ça­lış­ma alan­la­rıy­la il­gi­li ola­nak­lar tar­tı­şı­la­cak; öte yan­dan gös­ter­ge­bi­lim uz­man­la­rı­nın bir­bir­le­riy­le ile­ti­şim yol­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si sağ­la­na­cak­tır.

Çalıştaya Çağrı için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.