Çalıştay

 

Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si’nin 17-19 Eylül 2021 ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­ye­ce­ği ilk çev­ri­mi­çi ça­lış­ta­y olan Öte­ki­ler İmpa­ra­tor­lu­ğu Ça­lış­ta­yı‘nın prog­ra­mı ya­yım­lan­dı.

 

17 Eylül Cuma

Açılış Oturumu (13.00-15.15)

13.00-13.45Göstergebilimde Ötekilik (Prof. Dr. Veli Doğan Günay)
13.45-14.30Metinlerarasılık ve Ötekilik (Prof. Dr. Kubilay Aktulum)
14.30-15.15Sinema ve Ötekilik (Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa)

 

Birinci Oturum (15.20-16.10)

YönlendiriciProf. Dr. Nüket Güz
15.20-15.45Ötekiler İmparatorluğu ya da Benlik (Funda Uzdu Yıldız)
15.45-16.10Sinemada Kimlik ve Ötekilik: Propaganda Filmi (Betül Çanakpınar)

 

İkinci Oturum (16.15-17.05)

YönlendiriciDoç. Dr. Songül Aslan Karakul
16.15-16.40De­ri­ni Yü­ze­ce­ğim Ro­ma­nı­nın Gös­ter­ge­bi­lim­sel Çö­züm­le­me­si (Merve Esra Öz­gür­büz)
16.40-17.05Şeyh Galip’in Şi­ir­le­rin­de Öz­ne-Öte­ki İliş­ki­si­nin Kav­ram­sal Bo­yut­la­rı: Aşk ve Akıl (Yakup Ye­şil­yap­rak)

 

Üçüncü Oturum (17.10-18.25)

YönlendiriciProf. Dr. Mustafa Sarıca
17.10-17.35Rene Char, Frag­man 128’in Öte­ki­nin Alım­la­ma­sı Bağ­la­mın­da Ge­ri­lim Gös­ter­ge­bi­lim­sel Çö­züm­le­me­si (Elif Türk­men)
17.35-18.00Ken­di­ne Öteki Olmak: Her­man Hesse Şi­ir­le­ri­ne Gös­ter­ge­bi­lim­sel Bir Yak­la­şım (Ezgi İnal)
18.00-18.25Cemal Sü­re­ya’nın Öteki Ka­dın­la­rı: Sım­sı­cak, Çok Yakın, Kirli (Tuğçe Atav)

 

18 Eylül Cumartesi

Birinci Oturum (13.00-13.50)

YönlendiriciProf. Dr. Zeynep Üstün Onur
13.00-13.25Yaşam Bi­çim­le­ri ve Öteki’ne Bakış: Lat­mos Kaya Re­sim­le­ri’nde Ben ve Öte­ki­nin Bağı (Son­gül Aslan Ka­ra­kul)
13.25-13.50Mi­ma­ri Ya­pı­la­rın An­lam­lan­dı­rıl­ma­sı ve De­ğer­len­di­ril­me­sin­de Gös­ter­ge­bi­lim: Kars İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Ya­pı­sı Ör­ne­ği (Gök­türk Peker)

 

İkinci Oturum (14.00-14.50)

YönlendiriciProf. Dr. Alev Fatoş Parsa
14.00-14.25Yunan Ede­bi­ya­tın­da Türk’ün Öte­ki­li­ği: Nicos Ka­zan­ca­kis Ör­ne­ği
(Ceren Selvi)
14.25-14.50Plu­tark­hos’un Ya­rat­tı­ğı “Büyük” İsken­der (Ali İsmail Arı)

 

Üçüncü Oturum (15.00-15.50)

YönlendiriciProf. Dr. Kubilay Aktulum
15.00-15.25Karşı Öte­ki­leş­tir­me: “Biz”leşme (Zü­ley­ha Hande Akata)
15.25-15.50Ote/izm (Cü­neyt Akkuş)

 

Dördüncü Oturum (16.00-17.15)

YönlendiriciProf. Dr. Kamil İşeri
16.00-16.25Mu­ha­fa­za­kâr Söy­lem­de Öteki Kadın İmgesi: Sözde Kız­lar Ro­ma­nı­nın Gös­ter­ge­bi­lim­sel Çö­züm­le­me­si (Betül Bay­rak­tar)
16.25-16.50Ana­do­lu Ma­sal­la­rın­da Öte­ki­le­rin de Öte­ki­leş­tir­di­ği Ka­dın­lar
(Hacer Ak­ça­alan)
16.50-17.15Öteki Ka­dın­lar: Bahar ve Ke­le­bek­ler Hi­kâ­ye­si­nin Gös­ter­ge­bi­lim Kip­lik­le­ri Açı­sın­dan İnce­len­me­si (Şahru Pil­ten Ufuk)

 

Beşinci Oturum (17.20-18.10)

YönlendiriciProf. Dr. V. Doğan Günay
17.20-17.45Mah­ke­me Sa­lo­nu Söy­le­min­de “Öteki”: Bir Dava Metni Ör­ne­ği
(Emine Damla Turan)
17.45-18.10Şe­ce­re-i Te­ra­ki­me’de Öteki’nin Gö­rü­nüm­le­ri (As­lı­han Haz­ne­da­roğ­lu)

 

19 Eylül Pazar

Birinci Oturum (13.00-13.50)

YönlendiriciDoç. Dr. Şahru Pilten Ufuk
13.00-13.25Bir Mizah Un­su­ru Ola­rak ‘Queer’ Gös­ter­ge­ler (Na­gi­han Ünlü Ka­ra­taş)
13.25-13.50Kı­lıç­sız Mü­ca­de­le Ör­ne­ği Fık­ra­lar­da Öteki (Gül­şah Yıl­maz)

 

İkinci Oturum (14.00-15.15)

YönlendiriciProf. Dr. Halime Yücel
14.00-14.25Tah­sin Yücel’in Ben ve Öteki Öy­kü­le­rin­de Söz­ce­lem­sel İşlem­ler: Ayır­ma ve Bağ­la­ma (Kamil İşeri, Melih Çomak)
14.25-14.50Eski Uy­gur­ca Altı Dişli Fil Hi­kâ­ye­si­nin Gös­ter­ge­bi­lim­sel Açı­dan İnce­len­me­si (Murat El­ma­lı)
14.50-15.15Öte­ki­ler İmpa­ra­tor­lu­ğun­da: Öte­ki­nin İçin­de­ki Öteki
(Tuba Has, Üm­mü­gül­süm Irmak)

 

Kapanış Oturumu (15.30-16.30)

15.30-16.30Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa

Prof. Dr. Nüket Güz

Doç. Dr. Songül Aslan Karakul

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalelioğlu

 

 

Ça­lış­ta­yı Nasıl Takip Ede­bi­li­rim?

Tür­ki­ye Gös­ter­ge­bi­lim Çev­re­si’nin Yo­uTu­be ka­na­lı üze­rin­den ça­lış­ta­yı­mı­zı canlı ola­rak ya da daha son­ra­la­rı ka­yıt­tan iz­le­ye­bi­lir­si­niz.

Yo­uTu­be ka­na­lı­mı­za eriş­mek için tık­la­yı­nız.

 

Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.