Çalıştaya Çağrı
3Nisan 2022
  Ulus­la­ra­ra­sı Ba­lı­ke­sir Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı: GE­LE­CE­ĞE GÖS­TER­GEBİLİMLE BAK­MAK 16-18 Ha­zi­ran 2022, Avlu Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi-Ba­lı­ke­sir / Tür­ki­ye   Ulus­la­ra­ra­sı Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı 16-17-18 Ha­zi­ran 2022’de Tür­ki­ye’nin Ba­lı­ke­sir şeh­rin­de dü­zen­le­ne­cek­tir. Ça­lış­tay, “Ulus­la­ra­ra­sı Ba­lı­ke­sir Gös­ter­ge­bi­lim Ça­lış­ta­yı: Ge­le­ce­ğe Gös­ter­ge­bi­lim­le Bak­mak” baş­lı­ğı al­tın­da ve fark­lı alan­la­rın gös­ter­ge­bi­lim ile iliş­ki­le­ri..
Ana Sayfa
Çalıştaya Çağrı için yorumlar kapalı
8Ağustos 2021
Bey­koz Üni­ver­si­te­si Sanat ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si Dekan Ve­kil­li­ği­ne Prof. Dr. Nüket Güz atan­dı. Prof. Dr. Güz, 2008 yı­lın­dan bu yana Bey­koz Lo­jis­tik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Pa­zar­la­ma ve Rek­lam­cı­lık Bölüm Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­du. Prof. Dr. Nüket Güz İstan­bul Notre Dame de Sion Fran­sız Kız Li­se­si’ni bi­tir­di. Li­san­sı­nı..
Genel
Prof. Dr. Nüket Güz için yorumlar kapalı
27Nisan 2021
Zey­nep Onur, 1956 se­ne­sin­de An­ka­ra’da doğdu. ADMMA Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nden mezun ol­duk­tan sonra AİTİA İşlet­me Yö­ne­ti­mi’n­de yük­sek li­san­sı­nı ve Gazi Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. 1978-2002 yıl­la­rı ara­sın­da Gazi Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde, 2002-2011 yıl­la­rı ara­sın­da Kıb­rıs Girne Ame­ri­kan Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık ve Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si, 2011-2016 yıl­la­rı ara­sın­da..
Genel
Zeynep Onur için yorumlar kapalı
12Nisan 2021
  Çeviri: Nilgün Çelik   Gös­ter­ge­bi­lim ilk uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le ya­zın­sal bir alan ola­rak gö­rül­se de gü­nü­müz­de çok çe­şit­li hâle gel­miş­tir. Siz, ço­ğun­luk­la gör­sel gös­ter­ge­bi­lim üze­ri­ne yo­ğun­la­şı­yor­su­nuz. Gös­ter­ge­bi­lim­le nasıl ta­nış­tı­ğı­nı­zı, bunun ar­ka­sın­da­ki hi­kâ­ye­yi bize an­la­tır mı­sı­nız? Gör­sel gös­ter­ge­bi­li­me odak­lan­ma­yı seç­me­ni­zin bir ne­de­ni var mı? Bo­log­na Üni­ver­si­te­si’nde..
Genel
Görsel Göstergebilim

Maria Giulia Dondero ve Kaan Tanyeri için
yorumlar kapalı
17Mart 2021
Prof. Dr. Ku­bi­lay Ak­tu­lum, 1962 yı­lın­da Adana’da doğdu. 1984 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si, Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si, Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı (Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı) bö­lü­mü­nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı aynı bö­lüm­de Ya­zın­sal Tür­ler, Ya­zın­sal An­la­tı Sü­reç­le­ri (Zaman, Uzam, Kişi, Be­tim­le­me), Stend­hal’de İmge Ev­re­ni ko­nu­sun­da 1988 yı­lın­da ta­mam­la­dı. Dok­to­ra..
Genel
Prof. Dr. Kubilay Aktulum için yorumlar kapalı
11Şubat 2021
1966 yı­lın­da Niğde’nin Bor il­çe­sin­de doğdu. İlk ve ortaöğ­re­ni­mi­mi Bor’da ta­mam­la­dı. 1991 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı Bö­lü­mü Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Ana­bi­lim Dalı’ndan mezun oldu. 1993 yı­lın­da Niğde Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1996 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si..
Genel
Prof. Dr. Kamil İşeri için yorumlar kapalı
10Ocak 2021
Prof. Dr. Ha­li­me Yücel, Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si Rek­lam­cı­lık ve Ta­nı­tım ana­bi­lim da­lın­da pro­fe­sör ola­rak görev yap­mak­ta­dır. Rek­lam, gös­ter­ge­bi­lim ve gör­sel kül­tür üze­ri­ne ders­ler ver­mek­te­dir. İle­ti­şim ku­ram­la­rı, kül­tü­rel ça­lış­ma­lar, rek­lam, gös­ter­ge­bi­lim, imge ve söy­lem çö­züm­le­me­si alan­la­rın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ki­tap­la­rı ve bi­lim­sel ma­ka­le­le­ri, ile­ti­şim bi­lim­le­ri..
Genel
Halime Yücel için yorumlar kapalı
10Ocak 2021
Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, İzmir Bor­no­va Ana­do­lu Li­se­sin­den mezun ol­muş­tur. Genç­lik yıl­la­rın­da bas­ket­bol oy­na­mış ve Tür­ki­ye A Milli Bayan Bas­ket­bol Ta­kı­mı ile Ak­de­niz Oyun­la­rı’nda ha­zır­lık maç­la­rı­na ka­tıl­mış­tır. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma-TV-Fo­toğ­raf­çı­lık Bö­lü­mü’nde li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış­tır. 1993-1996 yıl­la­rı ara­sın­da özel sek­tör­de Hür­ri­yet..
Genel
Alev Fatoş Parsa için yorumlar kapalı
Groupe µ (Edelin, Klinkenberg, Minguet) <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
  Gü­nü­müz­de bir “imge uy­gar­lı­ğın­da” ya­şa­dı­ğı­mız ve gör­sel kül­tü­rün ya­zı­lı kül­tü­re, im­ge­nin ya­zı­ya bas­kın çık­tı­ğı gö­rü­şü sık sık dile ge­ti­ril­mek­te­dir. Ger­çek­ten de te­le­viz­yon, si­ne­ma, bil­gi­sa­yar oyun­la­rı, rek­lam pa­no­la­rıy­la çev­ri­li gün­lük ya­şa­mı­mız­da imge, ya­zı­dan çok daha fazla yer tut­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la bizi çev­re­le­yen im­ge­le­ri an­la­mak, yo­rum­la­mak, or­ta­ya..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları
Groupe µ (Edelin, Klinkenberg, Minguet)

Prof. Dr. Halime Yücel için
yorumlar kapalı
Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını
31Aralık 2020
    Söyleşilerimiz Türkiye Göstergebilimi Çevresi sos­yal medya he­sap­la­rın­dan canlı ola­rak ya­yın­lan­mak­ta­dır. Canlı yayın sı­ra­sın­da açı­lan pen­ce­re­nin al­tın­da­ki yorum bö­lü­mü­ne gö­rüş­le­ri­ni­zi ve so­ru­la­rı­nı­zı ya­za­bi­lir­si­niz.   Lüt­fen aşa­ğı­da­ki sos­yal medya ka­nal­la­rın­dan bi­ri­ni se­çi­niz.   Canlı yayını FACEBOOK‘tan izlemek için BURAYA tıklayınız. Canlı yayını YOUTUBE‘dan izlemek için..
Genel
Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını için yorumlar kapalı
Sayfa12
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.