Alev Fatoş Parsa

Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, İzmir Bor­no­va Ana­do­lu Li­se­sin­den mezun ol­muş­tur. Genç­lik yıl­la­rın­da bas­ket­bol oy­na­mış ve Tür­ki­ye A Milli Bayan Bas­ket­bol Ta­kı­mı ile Ak­de­niz Oyun­la­rı’nda ha­zır­lık maç­la­rı­na ka­tıl­mış­tır. Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Si­ne­ma-TV-Fo­toğ­raf­çı­lık Bö­lü­mü’nde li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış­tır. 1993-1996 yıl­la­rı ara­sın­da özel sek­tör­de Hür­ri­yet TV Pro­duc­ti­on’da gö­rün­tü yö­net­me­ni ve yö­net­men ola­rak, ar­dın­dan bir yıl sü­rey­le Kanal D Ana­ Ha­ber Bül­te­ni’n­de İzmir Tem­sil­ci­si gö­rev­le­rin­de bu­lun­muş­tur. Ege Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sün­de yük­sek li­sans ve dok­to­ra ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan 1997 yı­lın­da aynı üni­ver­si­te­nin İle­ti­şim Fa­kül­te­si Radyo TV ve Si­ne­ma Bö­lü­mü’nde aka­de­mik ya­şa­ma baş­la­mış­tır.

Parsa’nın alana iliş­kin bir­çok kitap ve ma­ka­le­si ile ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yum­lar­da sun­du­ğu bil­di­ri­le­ri­nin yanı sıra yö­net­men ola­rak yer al­dı­ğı pek çok film ça­lış­ma­sı bu­lun­mak­ta­dır. 2013 yı­lın­da pro­fe­sör un­va­nı­nı alan Parsa, yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Göç­men Kuş­lar… dön­dü­ler bel­ge­sel filmi ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bir­çok film fes­ti­va­lin­de gös­te­rim ala­rak fi­na­le kal­mış ve üç ödül ka­zan­mış­tır. Film ay­rı­ca ulu­sal ve te­ma­tik ka­nal­lar­da gös­te­rim al­mış­tır. 2011 yı­lın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri Phi­la­delp­hia UPENN Üni­ver­si­te­si An­nen­berg İle­ti­şim Fa­kül­te­sin­de YÖK bur­suy­la zi­ya­ret­çi öğ­re­tim üyesi ola­rak bu­lun­muş­tur.

Ege Üni­ver­si­te­sin­de yirmi se­ne­yi aşkın yü­rüt­tü­ğü Bel­ge­sel Film Yapım dersi kap­sa­mın­da öğ­ren­ci­le­ri­ne üret­tir­di­ği bel­ge­sel film pro­je­le­riy­le yurt içi ve dı­şın­da bir­çok fes­ti­val­den ödül­ler ka­zan­dır­mış­tır. 2018 yı­lın­dan iti­ba­ren de Ege Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar, Ta­sa­rım ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si ku­ru­cu de­ka­nı ola­rak se­na­to ve üst yö­ne­tim gö­rev­le­rin­de bu­lun­mak­ta­dır. İlgi alan­la­rı bel­ge­sel film ya­pı­mı, gör­sel ile­ti­şim ile yeni med­ya­dır. Parsa, iki kız an­ne­si­dir.

 

Alev Fatoş Parsa için yorumlar kapalı
Paylaş
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.