11Şubat 2021
1966 yı­lın­da Niğde’nin Bor il­çe­sin­de doğdu. İlk ve ortaöğ­re­ni­mi­mi Bor’da ta­mam­la­dı. 1991 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Batı Dil­le­ri ve Ede­bi­yat­la­rı Bö­lü­mü Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Ana­bi­lim Dalı’ndan mezun oldu. 1993 yı­lın­da Niğde Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nde araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1996 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si..
Genel
Prof. Dr. Kamil İşeri için yorumlar kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.