Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını
31Aralık 2020
    Söyleşilerimiz Türkiye Göstergebilimi Çevresi sos­yal medya he­sap­la­rın­dan canlı ola­rak ya­yın­lan­mak­ta­dır. Canlı yayın sı­ra­sın­da açı­lan pen­ce­re­nin al­tın­da­ki yorum bö­lü­mü­ne gö­rüş­le­ri­ni­zi ve so­ru­la­rı­nı­zı ya­za­bi­lir­si­niz.   Lüt­fen aşa­ğı­da­ki sos­yal medya ka­nal­la­rın­dan bi­ri­ni se­çi­niz.   Canlı yayını FACEBOOK‘tan izlemek için BURAYA tıklayınız. Canlı yayını YOUTUBE‘dan izlemek için..
Genel
Türkiye Göstergebilimi Çevresi Canlı Yayını için yorumlar kapalı
Gösterge-bilim-ciler / Dr. Murat Kalelioğlu
31Aralık 2020
  Gös­ter­ge­bi­lim ça­lış­ma­la­rı­nın en önem­li ko­nu­la­rın­dan biri an­lam­lı ya­pı­la­rın, ki bu ya­pı­lar hangi bi­lim­sel alana ait olur­sa olsun, anlam ev­re­ni­nin nasıl ve hangi amaç­lar­la üre­til­di­ği ile il­gi­li­dir. Bu­ra­da ol­duk­ça il­ginç ve sü­rük­le­yi­ci bir edim­ler di­zi­si söz ko­nu­su­dur. Bu edim­sel sü­re­cin temel öz­ne­si, an­la­mın pe­şin­de olan..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları,Murat Kalelioğlu
Gösterge-bilim-ciler / Dr. Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar <br><noscript><img src=
28Aralık 2020
  ÖZET Al­gir­das-Ju­li­en Gre­imas çev­re­sin­de ge­li­şip belli bir kim­lik ka­za­nan Paris Gös­ter­ge­bi­lim Okulu’nun ku­ra­mı­nı oluş­tur­ma ve yeni yak­la­şım­lar ge­tir­me sü­re­ci, Gre­imas’ın ölü­mün­den sonra da sür­mek­te­dir. Gü­nü­müz gös­ter­ge­bi­lim ku­ra­mı bir yan­dan daha önce ge­liş­ti­ri­len ku­ra­mı ge­liş­tir­me­yi sür­dü­rür­ken, diğer yan­dan da, ku­ra­mın ka­lı­cı­lı­ğı­nı ve tu­tar­lı­lı­ğı­nı ka­nıt­la­ma açı­sın­dan..
Ana Sayfa,Doğan Günay,Göstergebilim Yazıları,Türk Göstergebilim Yazarları
Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Doğan Günay için
yorumlar kapalı
21. Yüzyılda Göstergebilim / Z. Hande Akata
28Aralık 2020
  Gös­ter­ge­bi­lim, 21. yüz­yıl­da­ki kap­sam ve uy­gu­la­yım alan­la­rı ile bir üst bilim dalı ni­te­li­ği­ni ka­zan­dı­ğı­nı göz­ler önüne ser­miş­tir. Bil­gi­ye ula­şı­la­bi­lir­li­ğin ko­lay­laş­tı­ğı ve bil­gi­nin de­ğe­ri­ni yi­tir­di­ği bir çağda bil­gi­yi yo­rum­la­ma, an­lam­la­ma ve ye­ni­den üret­me sü­reç­le­ri önem ka­zan­mış­tır. Ku­ram­sal te­me­li­ni sü­re­ci­ni çö­züm­le­me yön­tem­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu gös­ter­ge­bi­lim; gü­nü­müz­de an­lam­sal..
Ana Sayfa,Hande Akata,Kitaplar
21. Yüzyılda Göstergebilim / Z. Hande Akata için yorumlar kapalı
28Aralık 2020
1970 yı­lın­da Sivas’ta doğdu. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­mi­ni Sivas’ta ta­mam­la­dı. Sivas Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­sin­de baş­la­dı­ğı üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ni Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fran­sız Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı. Yük­sek li­san­sı­nı Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­sin­de, dok­to­ra­sı­nı ise Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sin­de yaptı. 2000 yı­lın­dan bu yana Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si..
Songül Aslan Karakul
Songül Aslan Karakul için yorumlar kapalı
27Aralık 2020
  11 Mart 1971 ta­ri­hin­de Van’da dün­ya­ya gelen Ka­le­li­oğ­lu, ilk ve or­ta­öğ­re­ti­min ar­dın­dan li­sans eği­ti­mi­ni Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si İngi­liz­ce Öğ­ret­men­li­ği, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili Eği­ti­mi, dok­to­ra eği­ti­mi­ni ise İstan­bul Aydın Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü İngi­liz Dili ve..
Murat Kalelioğlu
Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
25Aralık 2020
1984 yı­lın­da De­niz­li’de dün­ya­ya gelen Funda Uzdu Yıl­dız ilk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu şe­hir­de ta­mam­la­dık­tan sonra li­sans eği­ti­mi­ni Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Türk­çe Öğ­ret­men­li­ği bö­lü­mün­de ta­mam­la­mış­tır. Ar­dın­dan aynı üni­ver­si­te­de Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de Ya­ban­cı Dil Ola­rak Türk­çe Öğ­re­ti­mi bö­lü­mün­de Be­tim­le­yi­ci Me­tin­le­rin Dil­sel Özel­lik­le­ri ve Söz­cük Öğ­re­ti­mi..
Funda Yıldız Uzdu
Funda Uzdu Yıldız için yorumlar kapalı
23Aralık 2020
1990 Ankara doğumludur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Cidde Uluslararası Türk Okulunda okudu. Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi lisans mezunudur. Yüksek lisans tezini Genel Ağ (İnternet) Dili Kullanımında Yeni Ögeler üzerine yapmıştır. Doktorasını Yeni Türk Dili alanında yapmaktadır. 2012 yılından beri Ardahan Üniversitesinde ÖYP..
Züleyha Hande Akata
Züleyha Hande Akata için yorumlar kapalı
22Aralık 2020
Prof. Dr. V. Doğan Günay, 1957 yı­lın­da Mer­sin’in Gül­nar ilçesinde doğdu. İlk ve or­ta­oku­lun ar­dın­dan 1976 yı­lın­da Edir­ne Erkek Öğ­ret­men Li­se­sini bi­tir­di. 1982 yı­lın­da An­ka­ra Gazi Yük­sek Öğ­ret­men Okulu Fran­sız­ca Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Yük­sek li­san­sı­nı Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si’nde, dok­to­ra­sı­nı Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­sinde yaptı. 1994 yı­lın­da yar­dım­cı do­çent, 1999..
Doğan Günay,Genel
Doğan Günay için yorumlar kapalı
Sayfa12
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.