Türkiye Göstergebilim Çevresi

       her şeyi göstergebilimle yeniden düşünmek...
Canlılar Göstergebilimi Üzerine Kalevi Kull ile…<br><noscript><img src=
24Ocak 2021
Kaan Tanyeri: Can­lı­lar gös­ter­ge­bi­li­mi, sos­yal bi­lim­le­rin CERN’üdür di­ye­bi­lir miyiz? / Kalevi Kull: Bu, il­ginç bir dü­şün­ce! Ger­çek­ten de gös­ter­ge­leş­tir­me­nin temel an­lam­la­ma­sı, sa­nı­rım can­lı­lar gös­ter­ge­bi­li­mi­ni içe­ren ça­lış­ma­lar­dan ge­le­cek­tir...
Kısa Öykünün Uzun Göstergebilimi – Giriş <br><noscript><img src=
19Ocak 2021
  Batı ede­bi­ya­tın­da short story, short short story ya da flash fic­ti­on gibi çe­şit­li tür­le­ri bu­lu­nan kısa öy­kü­nün (Türk­çe­de mi­ni­mal ya da kü­çü­rek öykü de denir) Türk ede­bi­ya­tın­da üre­tim ba­kı­mın­dan pek de kar­şı­lık bu­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek yan­lış ol­ma­ya­cak­tır. Ferit Edgü dı­şın­da bu türe ağır­lık veren bir­kaç..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları
Kısa Öykünün Uzun Göstergebilimi – Giriş

Kaan Tanyeri için
yorumlar kapalı
Western Filmlerde Yapısalcı Anlatı Çözümlemesi <br><noscript><img src=
16Ocak 2021
  İnsan, dış dünya ve kül­tü­rel çev­re­sin­de gör­sel, işit­sel ve ya­zı­lı kod­lar gibi çe­şit­li anlam ev­ren­le­ri ile ku­şa­tıl­mış­tır. Meh­met Rifat’ın (1996) da be­lirt­ti­ği gibi; dış dün­ya­da­ki an­lam­la­rın olu­şu­mu­nu, bir­bi­ri­ne ek­lem­le­ne­rek yep­ye­ni an­lam­lar ya­rat­ma­sı­nı sor­gu­la­yan in­san­dır. An­lam­lan­dı­ran in­sa­nın tüm ya­şa­mı bir okuma se­rü­ve­nidir. Dış dün­ya­da­ki an­lam­sal..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları
Western Filmlerde Yapısalcı Anlatı Çözümlemesi

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA için
yorumlar kapalı
Ya­zın­sal Gös­ter­ge­bi­lim / Kaan Tanyeri
9Ocak 2021
  Şu soru, oldukça dü­şün­dü­rü­cü­dür: “Bir kitap, bir boş­lu­ğu dol­dur­mak için ya­zı­lı­yor­sa aynı boş­lu­ğa yö­ne­lik niçin başka ki­tap­lar ya­zı­lır?” Belki de o boş­lu­ğun, hiç­bir zaman dol­ma­ya­ca­ğı bi­lin­di­ği için ola­bi­lir mi? Bugün gös­ter­ge­bi­li­me giriş ya da temel gös­ter­ge­bi­lim kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lecek on­lar­ca kay­nak sa­yı­la­bi­lir. El­bet­te Türk­çe alan­ya­zı­nın­da..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları,Kitaplar
Ya­zın­sal Gös­ter­ge­bi­lim / Kaan Tanyeri için yorumlar kapalı
Olmak ve Görünmek Kiplikleri Bağlamında Bir Çözümleme <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
Ka­na­dı Der­viş ta­ra­fın­dan kı­rı­lan Kuş’a, Hz. Sü­ley­man sorar: “Neden kaç­ma­dın?” Kuş: “Der­viş­lik hır­ka­sı giy­miş­ti, zarar ver­mez diye kaç­ma­dım”, der. Hz. Sü­ley­man, kısas ile der­vi­şin ko­lu­nun kı­rıl­ma­sı­na karar verir. Kuş iti­raz eder: “Ko­lu­nu kır­ma­yın hır­ka­sı­nı çı­kar­tın! Onun­la kan­dı­rı­yor”, der.   Ger­çek­çi ko­yu­ta (fr. pos­tu­lat) göre an­lam­lan­dır­ma..
Groupe µ (Edelin, Klinkenberg, Minguet) <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
  Gü­nü­müz­de bir “imge uy­gar­lı­ğın­da” ya­şa­dı­ğı­mız ve gör­sel kül­tü­rün ya­zı­lı kül­tü­re, im­ge­nin ya­zı­ya bas­kın çık­tı­ğı gö­rü­şü sık sık dile ge­ti­ril­mek­te­dir. Ger­çek­ten de te­le­viz­yon, si­ne­ma, bil­gi­sa­yar oyun­la­rı, rek­lam pa­no­la­rıy­la çev­ri­li gün­lük ya­şa­mı­mız­da imge, ya­zı­dan çok daha fazla yer tut­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la bizi çev­re­le­yen im­ge­le­ri an­la­mak, yo­rum­la­mak, or­ta­ya..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları
Groupe µ (Edelin, Klinkenberg, Minguet)

Prof. Dr. Halime Yücel için
yorumlar kapalı
Jean Baudrillard’ın Göstergebilime Bakışı <br><noscript><img src=
6Ocak 2021
  Fran­sız top­lum­bi­lim­ci ve çağ­cıl top­lum ku­ram­cı­sı Jean Ba­ud­ril­lard (1929-2007), her alan­da fark­lı gö­rüş­ler or­ta­ya koy­ma­ya ça­lış­mış­tır. Temel ola­rak çağ­cıl­lık son­ra­sı (fr. post­mo­der­nis­me) gös­ter­ge­le­ri yo­rum­la­ma işine gi­riş­miş­tir. Dok­to­ra te­zi­nin ko­nu­su olan tü­ke­tim top­lu­mu kav­ra­mıy­la yola çıkar. Ama her geçen gün yeni ko­nu­la­rı da in­ce­le­me­ye yö­ne­lir...
Ana Sayfa,Doğan Günay,Göstergebilim Yazıları
Jean Baudrillard’ın Göstergebilime Bakışı

Prof. Dr. Doğan Günay için
yorumlar kapalı
Gösterge-bilim-ciler / Dr. Murat Kalelioğlu
31Aralık 2020
  Gös­ter­ge­bi­lim ça­lış­ma­la­rı­nın en önem­li ko­nu­la­rın­dan biri an­lam­lı ya­pı­la­rın, ki bu ya­pı­lar hangi bi­lim­sel alana ait olur­sa olsun, anlam ev­re­ni­nin nasıl ve hangi amaç­lar­la üre­til­di­ği ile il­gi­li­dir. Bu­ra­da ol­duk­ça il­ginç ve sü­rük­le­yi­ci bir edim­ler di­zi­si söz ko­nu­su­dur. Bu edim­sel sü­re­cin temel öz­ne­si, an­la­mın pe­şin­de olan..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları
Gösterge-bilim-ciler / Dr. Murat Kalelioğlu için yorumlar kapalı
Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar <br><noscript><img src=
28Aralık 2020
  ÖZET Al­gir­das-Ju­li­en Gre­imas çev­re­sin­de ge­li­şip belli bir kim­lik ka­za­nan Paris Gös­ter­ge­bi­lim Okulu’nun ku­ra­mı­nı oluş­tur­ma ve yeni yak­la­şım­lar ge­tir­me sü­re­ci, Gre­imas’ın ölü­mün­den sonra da sür­mek­te­dir. Gü­nü­müz gös­ter­ge­bi­lim ku­ra­mı bir yan­dan daha önce ge­liş­ti­ri­len ku­ra­mı ge­liş­tir­me­yi sür­dü­rür­ken, diğer yan­dan da, ku­ra­mın ka­lı­cı­lı­ğı­nı ve tu­tar­lı­lı­ğı­nı ka­nıt­la­ma açı­sın­dan..
Ana Sayfa,Göstergebilim Yazıları,Türk Göstergebilim Yazarları
Fransız Göstergebiliminde Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Doğan Günay için
yorumlar kapalı
21. Yüzyılda Göstergebilim / Z. Hande Akata
28Aralık 2020
  Gös­ter­ge­bi­lim, 21. yüz­yıl­da­ki kap­sam ve uy­gu­la­yım alan­la­rı ile bir üst bilim dalı ni­te­li­ği­ni ka­zan­dı­ğı­nı göz­ler önüne ser­miş­tir. Bil­gi­ye ula­şı­la­bi­lir­li­ğin ko­lay­laş­tı­ğı ve bil­gi­nin de­ğe­ri­ni yi­tir­di­ği bir çağda bil­gi­yi yo­rum­la­ma, an­lam­la­ma ve ye­ni­den üret­me sü­reç­le­ri önem ka­zan­mış­tır. Ku­ram­sal te­me­li­ni sü­re­ci­ni çö­züm­le­me yön­tem­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu gös­ter­ge­bi­lim; gü­nü­müz­de an­lam­sal..
Ana Sayfa,Kitaplar
21. Yüzyılda Göstergebilim / Z. Hande Akata için yorumlar kapalı
Sayfa12

Her şeyi gös­ter­ge­bi­lim­le

ye­ni­den dü­şün­mek için…

Gös­ter­ge­ler im­pa­ra­tor­lu­ğun­da ya­şı­yo­ruz. Her şeyin gös­ter­ge ol­du­ğu bir çağ­da­yız. Artık in­san­la­rı an­la­mak için sa­de­ce söy­lem­le­ri­ni in­ce­le­mek yet­mi­yor ya da söy­lem­le­ri in­ce­le­mek bile fazla… Söy­lem­le­ri için­de ba­rın­dır­dı­ğı kadar dı­şa­rı­da bı­rak­tı­ğı gös­ter­ge­ler­le de oku­ma­lı ve an­lam­lan­dır­ma­lı­yız. Anlam her yerde ve ona ulaş­mak için ku­ram­sal dü­şün­ce­ye bağ­lan­mak, onun iz­le­ri­ni takip etmek ge­re­ki­yor: gös­ter­ge­bi­lim­le…

Sa­us­su­re’ün “Bir gün…” di­ye­rek ön­gör­dü­ğü, Pe­ir­ce’ün “kur­dum” de­di­ği gös­ter­ge­bi­li­min; Gre­imas’ın 1966’daki Séman­ti­que St­ruc­tu­ra­le ki­ta­bıy­la ku­rul­du­ğu kabul edi­lir. Ancak il­ginç­tir ki Gre­imas, bu ki­ta­bın bir ya da büyük bir bö­lü­mü­nü Tür­ki­ye’de ça­lış­tı­ğı yıl­lar­da (1958-1962) bi­çim­len­di­rir. O dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü asistanlarından Tah­sin Yücel’in Ber­na­nos’un İmge­sel Ev­re­ni adlı dok­to­ra te­zin­de yap­tı­ğı ça­lış­ma, Gre­imas ta­ra­fın­dan bir gös­ter­ge­bi­lim uy­gu­la­ma­sı kabul edi­le­rek Séman­ti­que St­ruc­tu­ra­le’de örnek ola­rak su­nu­lur. Gre­imas’ın gös­ter­ge­bi­lim ki­ta­bı­nı henüz ya­yım­la­ma­dı­ğı dö­nem­de Yücel’in ça­lış­ma­sı­nı “gös­ter­ge­bi­lim uy­gu­la­ma­sı” ola­rak de­ğer­len­dir­me­si, Tah­sin Yücel’in ilk gös­ter­ge­bi­lim­ci ol­du­ğu­nu onaylar niteliktedir.

İlk gös­ter­ge­bi­lim­ci­yi ye­tiş­ti­ren Türk gös­ter­ge­bi­li­mi; çağı ya­ka­la­yan, alanı en gün­cel ve derin bo­yut­la­rıy­la takip eden, üre­ten, ken­din­den söz et­tir­me­yi ba­şa­ran yeni gös­ter­ge­bi­lim­ci­le­ri de bağ­rın­dan çı­ka­ra­cak­tır. Dil ve ede­bi­ya­ta dair ku­ram­sal ge­liş­me­ler­de örnek alı­nan değil, örnek alan ko­nu­mun­da­ki ül­ke­mi­ze hiz­met etmek, bilim dün­ya­sın­da bir­kaç adım­da olsa iler­le­me­si­ne omuz ver­mek; boy­nu­mu­zun bor­cu­dur.

Biz, Türk gös­ter­ge­bi­lim­ci­le­ri ola­rak böy­le­si bir inanç­la yola çı­kı­yo­ruz. Belki gös­ter­ge­bi­lim ta­ri­hi için küçük ancak Türk gös­ter­ge­bi­lim adına büyük bir adım atı­yo­ruz. İlk gös­ter­ge­bi­lim si­te­miz turk­gos­ter­ge­bi­li­mi.​com’u ku­ra­rak yayın ha­ya­tı­na baş­lı­yo­ruz. Alanı ve ala­nın ge­liş­me­le­ri­ni en yalın bi­çim­de ak­tar­mak için… Türk gös­ter­ge­bi­lim­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­mak için… Türk gös­ter­ge­bi­li­mi­ni emek­le­mek­ten kur­ta­ra­rak dün­ya­da say­gın bir ko­nu­ma ge­tir­mek için…

Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;
Dur­mak za­ma­nı geçti, ça­lış­mak za­ma­nı­dır!

TG

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.